Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

 

 

Päivitetty 9.10.2018


SANARISTIKOIDEN LAADINTA KUUSAA­LAI­SEN POSTIMIEHEN TEUVO JYRÄK­SEN H­ARRASTUS

Postimies Teuvo Jyräs on jo pienestä asti harrastanut sanaristi­koi­den laadin­taa. Ensimmäiset sanaristikot hän teki jo kymmenen vuoti­aana. Aluksi ristikot olivat vaatimattomia. Viisi­toista vuo­tiaana hänen laatimia ristikoita julkaistiin nuorten lehdis­sä. Vaati­mattomana miehenä Teuvo tunsi tuolloin itsensä ja tuot­teidensa tyr­kyttä­misen vastenmieliseksi.

Vuodesta 1982 lähtien Teuvo on tehnyt ristikoita vaikituisesti samoille julkaisijoille. Osa näistä lehdistä on lopettanut il­mestymisen. Mm. Jerry Cottonissa on ollut Teuvon ristikko. Nyt hän laatii ristikkoja 2 - 3:een lehteen. Ensin luonnostel­laan ristikko ruutupaperille, sen jälkeen puhtaaksi kirjoite­taan, kertoo Teuvo työjärjetyksestä. Yhden ristikon tekemiseen häneltä menee 3- 4 tuntia. Ristikon rakenne ratkaisee ristikkoon käytetyn ajan. Pitkien sanojen ristikko on vaikeampi laatia kuin lyhyiden sanojen. Kirjekyyhkyn ristikkoa hän pitää helpohkona. Enemmän laadin kuin täytän ristikkoja, vastasi Teuvo uteluihini. Nykyään monet laativat ristikkoja tietokoneen avulla. Tietoko­neella laaditussa ristikossa ei ole luonnetta, siksi Teuvo laa­tiikin ristikon "vanhanaikaisesti" käsityönä. Teuvo korostaa, että ristikon laadinta on hänelle täysin harras­tus.


POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 1995


YLEISTÄ

Työllisyyden hoito muodostui maamme hallituksen tärkeimmäksi asiaksi. Lähes puolen miljoonan työttömyysluvut ovat kansanta­loudellemme kestämätön tila. Lipposen hallituksen lupaukset puo­littaa työttömyysluvut tällä vuosikymmenel­lä ovat olleet tois­tai­sek­si sa­na­he­linää. Myös Suomen PT:llä, yhtenä suurimpa­na työnantajana ja valtion omistamana yhtiönä on oma velvollisuus huolehtia suomalaisten työllisyydestä. Suo­men lii­tyt­tyä Eu­roo­pan Unio­nin jä­sek­si las­ki­vat elin­tar­vik­keiden hinnat 11%. Suomen liitty­minen Eu­roo­pan yhtei­seen ra­ha­liittoon keskus­telutti ammat­tiyh­distys­päät­tä­jiä. EMUn vaiku­tuk­sista kai­vataan selvityk­siä ja kysymyk­siin tarvi­taan vastauk­sia ennen päätöksen­tekoa. Maan hal­litus yhdessä työ­mark­kinaosa­puo­lien kanssa val­misteli työttö­myysturvan ko­konaisuudistusta.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Pitkällisten neuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin 20.1.1995 Postiliiton ja PT:n Työnantajayhdistyksen välillä neuvottelutu­los kuljetuksen, käsittelyn ja ja jakelun työnjohto- ja päällik­köteh­tä­viä kos­ke­vak­si työ­eh­tosopi­muk­sek­si. Osa osas­ton esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vista työn­johtajis­ta oli­vat tyy­tymät­tömiä osas­ton- ja Pos­ti­lii­ton toi­min­taan siir­tyen Tieto­lii­kenne­lii­ton jä­senik­si.

POSTILIITON LAKKO 1995

Postiliitto toteutti 28.3.1995 vuorokauden mittaisen mie­lenosoitusla­kon, koskien pääasiassa koko liiton jäsenkuntaa. Mie­lenosoitus oli protesti sille, että työnantaja oli voitto­palkkion maksamatta jättämisellä yrittänyt painostaa liittoa hyväksymään muiden liittojen kanssa sopimansa vuosilomaetu­jen heikennykset.

Osasto järjesti lakkovartioinnin Kymenlaakson lajittelukeskuksessa koko vuorokauden lakon ajaksi. Lakkovahteina olivat samanaikaisesti yhdessä kaksi työntekijää postinkäsittelystä ja yksi postinkuljetuksesta. Muissa osaston alueella toimivissa työpaikoissa työpaikan työntekijät toimivat lakkovahteina ja he olivat aamu kuudesta iltapäivään saakka. Pienillä työpaikoilla kävivät kiertävät lakkovahdit. Lakkovahdin tehtävänä oli huolehtia alueellaan sii­tä, ettei lakon alaista työtä tehty, käyttämättä kuitenkaan väkival­taisia keinoja, merkitsi muistiin mahdollis­ten rikkureiden nimet, heidän s­uorittamansa työtehtävät ja ty­össäoloajan sekä toimittaa nämä tiedot alueelliselle lakkotoimi­kunnalle. Vartiointitehtävä suoritettiin varsinaisten työtilojen ulkopuo­lella ja huolehdittiin ehdottomasti vartio­vuoronsa täyttämisestä. Lakkotoimikunta päätti rajata Kymen Varhaisjakelun työntekijät työ­taistelun ulkopuolelle.

Lakko sujui melko rauhallisesti koko ammattiosaston lakossa olevilla työpaikoilla. Kymenlaakson lajittelukeskuksessa tapahtui kuitenkin välikohtaus, missä eräs lajittelukeskuksen työntekijä laski lakon aikana Postin lipun puolitankoon. Työntekijä teki tekonsa sen enempää ajattelematta huumorimielessä. Hän ei ollut teon tehdessään lak­kovahtina, joten ammattiosastolle asiasta ei koitunut harmia. Työnantaja tutki rangaistustoimia kyseisen tapahtuman johdosta ja paikallisen Postin työnantajan kutsusta Postin etsivät vierailivatkin Kouvolassa. Välikohtauksesta ei sen koomin puhuttu tai puututtu.

Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 26-27.1995. SAK:n puheen­johtaja Lauri Ihalainen kävi toivottamassa postiliittolaiset tervetulleiksi suoraan SAK:n jäsenyyteen 1.5.1995 alkaen.

Postiliiton liittovaltuuston sääntömääräinen syyskokous pidet­tiin 1-2.11.1995. Päätöslausumassaan Postiliitto edellytti PT-työnan­tajan myös käy­tännössä kohtelevan henkilöstöään tasapuoli­sesti. Posti Oy:n tulee myös varoa tukemasta "kermankuorintaa" omilla toiminta- ja palvelujen käyttövalinnoil­laan. Lupon talouden jatkuvan tappiollisuuden vuoksi se suljettiin toistaiseksi 1.11.1995 alkaen.

Keskusjärjestöjen 11.9.1995 sopiman tulopoliittisen sopimuksen pohjalta käy­dyt työehto-sopimusneuvottelut johtivat 29.9.1995 Postiliiton PT:n Työnantaja­liiton välillä sopimukseen työeh­tosopimuksen sisällöstä. Uusi sopimus on voimassa 31.1.1998 saakka. Tulopoliittisen sopimuksen mukaan sopimuskauden aikana korotetaan palkkoja 1.11.1995 alkavan palkanmaksukauden alusta yleis­korotuksella, jonka suuruus on 180 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,8%. Palkkoja korotetaan 1.10.1996 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuk­sella, jonka suuruus on 110 markkaa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,3%.

Joulukuun 14 päivänä osaston nimeämät neuvottelijat Raimo Heik­kilä ja Leo Leskinen kävivät eduskunnassa tapaamassa kansanedus­taja Valto Koskea ja PT-hallintoneuvoston jäsen Antero Kekkosta.

OSASTON ESITYKSET POSTILIITON

VALTUUSTOLLE JA - HALLITUKSELLE­

1 Syksyn palkankorotustavoitteeksi 8%:n yleiskorotus taulukko­palk­koihin.

2 Lomaetuisuudet tulee säilyttää entisellään

3 Jakajan työajan päätyttävä jakelun lähtöpisteeseen.

4 Käsittelyn ja kuljetuksen palkkauksen siirtolisät on kättäy­dyttävä samalla tavoin kuin jakelussa. 2

5 Epäselvyydet jakelun palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen työsuorituksen arvionnin menettelytavoissa.

Postiliitto on käynyt neuvotteluja työnantajan kanssa ns. siir­tolisän käyttäytymisestä työntekijän siirtyessä eri Postin tu­losyk­si­köi­hin. Neuvottelut ovat kangerrelleet ja venyneet. Täl­läinen tilanne on aiheuttanut jäsenistössämme suurta tuskaa ja murhetta. Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto esittää, että Postilii­ton liittohallitus asettaa neuvotteluille selkeän aikarajan, milloin neuvottelutulos on saatava. Jos neuvottelutosta ei saa­vuteta aikarajan puitteissa, niin Postiliiton on varauduttava järjestöllisiin toimiin asian oikeudenmukaisen ratkaisun saavut­tamiseksi.

 

EDUSTUKSET

Minä kuvassa vasemmalla laidassa.


Postiliiton Aluejärjestön teemapäivät 11-12.3.1995 Imatra

Leo Leskinen, Raimo Heikkilä, Raija Koivunen, Unto Autio ja Esko Huopainen.


Postiliiton Valtakunnalliset neuvottelupäivät 21-22.10.1995

Lah­ti; Esko Huo­painen, Raimo Heikkilä, Hannu Kajander ja Leo Leski­nen.


Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön vuosikokous-

risteilylle  24-25.5.1995 osallistuivat Esko Huopainen, Raimo

Heikkilä, Leo Leskinen ja Tero Kelkka.


Postiliiton valtuustossa on ollut Raimo Heikkilä ja Postiliiton

hallituksen varajäsenenä Tero Kelkka.

 

KUULUMINEN JÄRJESTÖIHIN

Kouvolan Seudun Ammatillinen Paikallisjärjestö

Kuusankosken Ammatillinen Paikallisjärjestö

TSL:n Kuusankosken ja Kouvolan opintojärjestöt

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestö

Kouvolan Työväen Sekakuoron kannatusjäsen

 

EDUSKUNTAVAALIT

Osasto päätti perustaa tukiryhmän kansanedustaja-ehdokas Valto Koskelle, mikä käytti nimeä Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston Valto Kosken tukiryhmä.

PUTKIASENTAJA VALTO KOSKI EDUS­KUNTAAN

 • Ammattiyhdistysliikkeen jäsen vuodesta 1960 alkaen.

 • Metalliliitossa 1960 - 1973, jonka jälkeen Rakennusliitossa.​

 • Metalliliiton littotoimikunnan varajäsen 1971 - 1972.

 • Putkialan valtakunnallisen työehtosopimusneuvottelukunnan ja työsuojelusopimuskunnan jä­senenä 1967 - 1983.

 • Rakennuliiton liittokokousedustajana neljä kertaa.

 • Rakennusliiton Kymen Aluejärjestön ja Kouvolan osaston tilintar­kastaja.

 • Oy Huber Ab Kouvolan toimipaikan pääluottamusmies noin 25 vuot­ta.

 • Ym. muita luottamustoimia ay-liikkeen piirissä.

Yhteiskunnalliset tehtävät

 • Kuusankosken kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1977.

 • Kuusankosken kaupunginhallituksen jäsen 1981 ja - puheenjohtaja 1985 - 1992.

 • Kuusankosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 1994.

 • Kuusankosken Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1987.

 • Kuusankosken Aluelämmitys Oy:n jäsen / hallituksen puheenjohtaja,

 • Suomen Kuntaliiton valtuuston jäsen

 • Kymenlaakson liiton valtuuston jäsen

 • Kouvolan Seudun Kuntayhtymän hallituksen jäsen.

TUEMME VALTO KOSKEN VALINTAA KANSANEDUSTAJAKSI:

puheenjohtaja Esko Huopainen, pääluottamusmies Raimo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander, autonkuljettajien lm. Leo Leskinen, jakajaprojektin kokeiluryhmä: Pekka Keränen, Matti Heikkilä ja Ari-Pekka Purrenheimo. Raija Korjus, Aila Ahtiainen, Risto Marttila, Pekka Valli, Seppo Kurittu.

Tukiryhmä julkaisi mainoksen Pohjois-Kymeenlaakso-lehdessä. Yli 9000 äänellä Valto Koski meni edus­kuntaan yhteisiä asioita hoitamaan. Kiitoksena yhteis­työstä kan­sanedustaja Val­to Kos­ki kutsui osaston edustajat tutustumaan edus­kuntaan. Eduskuntaretki tehtiin Laurilan bussilla lauantaina 28.10.1995 Lähtö oli Kouvolan linja-autoaseman tilauslaiturilta klo 7.30. Koska bussissa oli tilaa, niin tervetulleita olivat muutkin osaston jäsenet kuin vain Valto Kosken tukiryhmän jäsenet. 

 


Kymenläänin ay-liikkeen eduskun­tavaaliehdok­kaita

tu­tustuu tiistaina 21.2.1­995 klo 12.45 Kymen­laakson

la­jittelukeskuksen toi­mintaan.

 

Vierailun teemana oli julkisuuden saaminen ehdokkaille ja SAK:n kampanjalla saada äänestysaktiivisuutta lisättyä. Postin lajittelukeskustoimintaa esittelivät pääluottamusmies Raimo Heikkilä, työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajander ja esimies Hannu Suominen.

 

AMMATTIOSASTON 80-VUOTISJUHLAT

 

Osasto juhli 80-vuotisjuhlia Kouvolan Vaakunassa 18.11.1995. Noin sata osas­ton jäsentä ja kutsuvierasta saivat varsin kult­tuuripitoisen juhlan. Juhlassa kuultiin puhallinmusiikkia, sekä kuoroa ja katseltiin näytelmää ja kilpatans­sia. Juhlapuheen piti Postiliiton puheenjohtaja Juhani Heino. Juhlassa SAK ja Postiliitto muistivat ansioituneita osaston jäseniä. SAK:n kultaisen an­siomerkin sai osaston pitkäaikainen taloudenhoitaja Matti Lai­ne. Postiliiton hopeiset ansiomerkit saivat Raimo Heikkilä, Rei­jo Heikari, Kyösti Joukanen, Teuvo Jyräs, Heikki Merivirta ja Hannu Kajander. Juhlasta tehtiin osastolle juhlavideo ja 80-vuo­tisjuhlajulkaisu sekä Kou­vo­lan Sanomat ja Postimies-lehti jul­kai­si­vat juh­las­ta uuti­sen. Esko Huopainen, Raimo Heikkilä ja Heikki Meri­virta kävivät SBC-radion ohjelmassa kertomassa osas­ton 80-vuo­tis­tai­paleesta.

VUOSIKOKOUKSET

Osaston kevätvuosikokous pidettiin 17.2.1995 Kymenlaakson lajit­telukeskuksen kokoustiloissa . Kokouksessa oli pai­kal­la noin 20 osas­ton jäsen­tä. Ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jana toi­mi Heikki Merivir­ta ja sih­tee­ri­nä Leo Leskinen.

Syys­vuosi­ko­kous pi­det­tiin 25.11.1995 Ky­men­laak­son lajit­te­lukes­kuksen ko­koustiloissa Kou­vo­las­sa. Ko­kouk­seen osal­lis­tui noin kaksikym­men­tä osaas­ton jä­sen­tä. ­Ko­kouk­sen pu­heen­joh­taja­na toimi Heikki Me­rivirta ja sih­tee­rei­nä Leo Les­kinen ja Raimo Heikki­lä. Kokouk­sessa hyväk­syttiin mm. v. 1996 toiminta- ja ta­loussuun­ni­telma. Osaston lehtisetelin tuen määrä on ollut 60 markkaa.

 

TOIMIHENKILÖT ja osanotto

kokouksiin

Puheenjohtaja Esko Huopainen, 9 kertaa
Sih­teeri Leo Leskinen 8
Ra­hastonhoi­tajana Raimo Heikki­lä 9
Hannu Kajander varapuheenjohtaja 6
Pekka Valli 8
Raija Koivunen 6
Aila Ahtiainen 3
Unto Autio lomavastaava 8
Markku Kovanen 2
Teuvo Jyräs 6
Tero Kelkka nuorisovastaava ja opintovastaava 7

 

 

Osaston toimikunta kokoontui yhdeksän kertaa toimintavuonna 1995.

VARAJÄSENET

Tuula Jurvanen

Markku Ojala

Seppo Järvinen

Harri Pihljärta

Asta Kivinen

Visa Nurmela

Eira Kujala

Tuula Nerkko

Jukka Peippo

Eero Takki

 

 

 

Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua osaston

luottamusmiehet.

Osaston tilintarkastajina ovat toimineet Timo Aho ja Esa Ra­si­mus.

LUOTTAMUSMIEHET

Pääluottamusmies Raimo Heikkilä, Kuusankosken luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Hannu Kajan­der, jakelun luottamusmies Tero Kelkka, kuljetuksen luottamumies Leo Leskinen, käsittelyn luottamusmies Markku Kovanen.

Toimikunnan kokouksiin ovat voineet osallistua osaston

luottamusmiehet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikki Jokisalo (kuvassa) in memoriam

18.2.1995 jätimme jäähyväiset Kymin kirkossa postiautonkuljetta­ja Heikki Johannes Jokisalolle. Hän kuoli äkilliseen sairaskoh­taukseen kotonaan Kotkan Karhuvuoressa 3.2.1995. Heikki oli syn­tynyt 4.11.1945 perheen vanhimpana lapsena. Nuoruutensa hän vie­tti urheilun pa­rissa. Erilaiset heittolajit olivat Heikille lä­hellä sydäntä, kunnes painonnosto tuli etusijalle. Kuntoilua hän ei unohtanut myöhemminkään elämässään. Ammattiyhdistystoiminnas­sa Heikki Jo­kisalo toimi aktiivisesti, ollen mm. Postiliiton Kotkan osaston puheenjohtaja ja varapääluottamusmies. Autonkul­jettajien neuvottelupäivillä Heikki oli tuttu näky. Kiperissä­kään paikoissa Heikki ei hermostunut. Tyyneys oli Heikin tavara­merkkinä useissa käydyissä palavereissa. Perhe oli hänelle hyvin rakas. Koti merkitsi hänelle paljon. Kokousmatkoilla Heikki usein muistutti siitä, että oltiinko soitettu kotia.

JAOSTOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET

Automiehet

Automiesten saunailta pdettiin 10.1­1.1995 klo 18.00 alka­en postiterminaalin vintillä. Pääluottamusmies Antosalon Veikko selvitti uutta palkkajärjestelmää  ja muita ajankohtaisia asi­oita. Jaos tarjosi pientä purta­vaa ja saunaoluet.

Postinkäsittelyhenkilöstö

Kymenlaakson lajittelukeskuksen käsittelyhenkilöstö piti kaksi  tilaisuutta Suolajärven mökillä. Ohjelmassa oli yhdessäoloa ja viihteellistä ohjelmaa.

 

 


 

Kirje kansanedustaja Säde Tahvanaiselle

POSTIN KONELAJITTELUKESKUS LAPPEENRANNAN SIJASTA KOUVOLAAN

Posti on suunnittelemassa postinkäsittelyn keskittämistä konela­jittelukeskuksiin. Yksi seitsemästä konelajittelukeskuksesta on suunniteltu Lappeenrantaan. Tämä on herättänyt suurta ihmettelyä Kymenlaaksolaisessa postin väessä, sillä Kouvolaan on jo aikai­semmin keskitetty koko Kymenlaakson postinkäsittely ja Kotkan lajittelukeskuksen väki käy nyt Kouvolassa työssä. Kou­vo­lan Tyk­ki­mä­keen oli suun­ni­tel­tu val­miik­si pos­tin kä­sit­telyä var­ten uu­dis­ra­ken­nus, mikä on nyt jää­dytet­ty­nä. Osa postin Kaak­kois-Suo­men henki­lös­töstä (Lap­peen­ran­ta, Mik­keli ja Savon­linna) vas­tut­tivat Kouvolan han­ket­ta, kos­ka se vähen­täisi henki­lös­töä ao. paik­ka­kun­nilla. Posti suunnittelee nyt lähes vastaavaa hanketta Lap­peen­ran­taan kuin aikaisemmin Kouvolaan. Kouvolassa on hyvät vuokra­tilat myös laajempaan postinkäsittelyyn kuin nykyisellään (käyt­tämä­töntä vuokratilaa). Posti ei ole perustellut Lappeen­rantaan si­joitet­tavan ­konela­jit­te­lu­kes­kuk­sen paremmutta verrat­tuna Kou­vo­laan sijoitettavaan vastaavaan konelajittelukeskuk­seen, eikä yleensäkään perustellut tehtyä päätöstä.

Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osasto pyytää, että Sinä sel­vittäisit Postin hallintoneuvoston jäsenenä Postin päätöstä si­joittaa konelajittelukeskus Lappeenrantaan ja toimisit niin, ettei kymenlaaksolainen postin väki tuntisi itseään petetyksi.

Mikäli Lappeenrantaan tulee postin konelajittelukeskus niin se vähentää Kymenlaakson lajittelukeskuksesta käsittelyhenkilöstöä useilla kymmenillä henkilöillä. Nyt Kymenlaakson lajittelukes­kuk­sessa toimii 65 henkilöä postinkäsittelytehtävissä.

Esko Huopainen Hannu Kajander

puheenjohtaja varapuheenjohtaja


Postinjakelu

Jaos kokoontui kesää lukuunottamatta tasaisesti ympäri

vuoden, yhteensä kuusi kertaa. Jaoksen vetäjänä toimi Tero

Kelkka. Ko­kouksissa käsiteltiin lähinnä jakeluun liittyviä

ajankohtaisia asioita. Myös muita postiin littyviä asioita oli

joka kokoukses­sa esillä ajankohtaiskatsauksina.

Kokouksien jälkeen usein saunottiin ja käytiin vapaata

keskuste­lua. Jaoksen toiminta otettiin myöteisesti vastaan,

mikä näkyi osallistujamäärien lisään­tymisenä.

Jakelujaoksen saunassa keskus­teltiin työhöntuloajoista

Osaston jakelujaos kokoontui tiivistunnelmalliseen kokoukseen Kymenlaakson lajittelukeskuksen saunatiloihin. Kaksitoista ak­tiivia mietti jakelutyön problematiikkaa peilaten yksilön vaiku­tusmah­dol­lisuuksia omaan työhönsä. Kokous totesi yksimielisesti, että työnantajan isännänvalta on kiistaton, mutta kuitenkin myös työntekijän omalla käyttäytymisellä on merkitystä työympäristöön ja viihtyvyyteentyössä. Onko oikein, että työntekijät keskenään kil­paile­vat työn sisällöstä ja - määrästä? Kysymys tuli esille kes­kuste­lussa työnaloittamis- ja lopetta­misajoista. Vä­hemmäkin kiireellä ja hoppuilulla työt tulevat tehtyä, todet­tiin saunas­sa. Turhalla kiireellä vain kiirehditään omaa siirty­mistä työky­vyttömyyteen. Pisteytettäessä jakehenkilöä työnantaja ylikoros­taa sitä, mitä jakaja saaaikaiseksi urakoimalla. Tämä käytös pisteyttäjiltä tuomittiin kokouksessa. Kokous päätti suosittaa jokaista jakajaa noudattamaan työnanta­jan töihintuloaikoja. On aivan turha tulla aikaisemmin töihin kuin työnantajan määräämänä aikana. Mm. ylityöt saattavat jäädä näyttöä vaille, koska ylityötä ei synny työvuoron päätteeksi. Yhteispiirilajittelun toimivuus Kotkankallionkadun jakelupis­teessä kyseenalaistettiin useissa puheenvuoroissa. Pk-lehden jakelusta on maksettava työehtosopimuksen mukaiset korvaukset, mihinkään erillissopimukseen ei katsottu olevan mahdollisuuksia. Kokous totesi tarpeelliseksi pitää yhteisiä kokouksia Kuusankos­ken jaoksen kanssa. Jatkossa pyritään kokoontumaan n. kerran kuukaudessa kutsuen kaikki halukkaat jakelussa työskentelevät kokouksiin. Tarkoituk­sena on saada jokaisesta toimipaikasta ainakin yksi jakaja pai­kalle keskustelemaan jakeluun liittyvistä asioista ja ongelmis­ta. Ja niitähän riittää...


Kuusankoski

Kuusankosken jaoksen puheenjohtajana on toiminut Teuvo Jyräs, taloudenhoita­jana Matti Jaakkola, sihteerinä Eira Kujala. Muina toimihenkilöinä ovat Aune Julkunen, Unto Autio, Jukka Taina, Visa Nurmela ja Hannu Kajander. Jaoston toiminta on ollut hil­jaista. Kokoonnuttiin vain kolme kertaa. Vuodenvaihtees­sa oli jaoksen toimihenkilöiden valinta ja yleistä keskustelua ajankoh­taisis­ta asioista. Maaliskuussa oli valtakunnallinen Postiliiton lakko, missä kuu­sankoskelaiset postiliittolaiset olivat omalta osaltaan mukana. Kuusankoskella lakkovahdit arvottiin ensimmäis­tä paria lukuunottamatta. Syyskuussa pohdittiin sitä, miksi osasto ei suostunut maksamaan Hannu Kajan­derin Lahden matkaa. Lokakuussa olimme Sommelossa jälleen kerran pohtimassa ja päh­käilemässä yh­teisiä asioita hyvän ruuan, juoman ja karkeloinin lomassa. Suuren suosion saanutta sählyä pelataan edelleen runsaslukuisena kerran vii­kossa Pilkanmaan koululla. Toivottavasti meillä kuusaalaisilla on alkavana vuonna enemmän energiaa yh­teisille asioillemme ja mukavalle yhdessäololle sekä työssä että vapaa-aika­na.

 

JÄSENTIETOA

1.1.1995 osaston jäsenmäärä oli normaalijäseniä naisia 130, mie­hiä 180 yh­teensä 310.

Eläkkeellä naisia 73, miehiä 44 yhteen­sä 117.

Ko­ko­naisjäsenmäärä naisia 203, miehiä 224 yhteensä 427.

Vuoden lopussa normaalijäseniä on naisia 129, miehiä 179, mak­sa­via jä­seniä yhteensä 308.

Eläkkeellä naisia 76, miehiä 47 yn­teensä 123.

Osas­ton ko­ko­nais­jäsenmäärä oli 31.12.1995 naisia 205, miehiä 226 yhteensä 431 jä­sen­tä. Jä­sen­mää­rä on kas­va­nut vuoden aikana 4:llä jä­se­nel­lä. Työt­tömä­nä oli vuoden lo­pussa noin 20 osaston jäsen­tä.


TAUNO NESTOR LEINONEN 85 VUOTTA 

Onnitellen - muistamme Sinut aina rakentajan raisun vauhdikkaan, jolla väsymys ei koskaan selkää paina, kun talo alkoi tolpist nousemaan.Sä kymmenillä kikoil meille näytit, on vatupassi vallan tarpeeton. Puuthan kasvaa suorassa, niin kuin luotinuorasta sieltä sihdin passaa aina kyllä ottaa. Teit selväksi myös iirit koolaukset ja miten suorakulma työtä hidastaa. Vesikatoss sauna saapi huojuu sen palomuuri tukevaksi saa. On rannall juotu monet rinkelkahvit, kuultu teeren äänet jäältä Suolaskin. Rakentajan riemuja, niit on metka muistella. Niihin mielikuvan Sinusta ain liittää. Nyt muuttuneiden menetelmäin myötä pojat tänään painaa töitä postissa. Ja entistä vaihtotuurin yötä vain haikeana voimme muistella. Hyväst yhteistyöstä muisto aina säilyy, sen symboliksi tuli Suolaski. Jälleen vuosikymmenten laulaa laineet Suolasen.Pojat postin täällä Tanen johdoll heilui. Onnea 27.2.1995! Kouvolan Posti-Telen Eläkelaiset

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuula Jurvasen 50-vuotispäivät

​Vasemmalta Hannu Kajander, Pekka, Valli, Teuvo Jyräs, Tuula

Nerkko, Unto Autio, Tuula Jurvanen ja Esko Huopainen.Postiliiton Pohjois-Kymenlaakson osaston jäsen Toivo Yrjö Suuronen, 

syntynyt 22.1.1927 kuoli 15.6.1995.

Yrkin pöytälaatikosta:

JÄÄHYVÄISET VIRKASUHTEELLE

Näin vaadittiin ennen virkamieheltä:

Virkamies voidaan viralta panna, jos hän käyttäytymisellään tai toiminnallaan virassa tai sen ulkopuolella tai virkatehtäviensä laiminlyönnillä on osoittanut, että hän ei ole kelvollinen naut­timaan sitä kunnioitusta ja luottamusta, mitä hänen asemansa valtion virkamiehenä edellyttää...

"Mä säädykäs nainen oon ain" operetista Iloisen lesken sävelin:

Mä nuhteeton virkamies oon

ja valankin vannonut oon

ain rötöksiä, seikkailuita

mä huolella vältellä koitan

ja vaatteetkin kulua saa,

mua millään ei voi erottaa.

On leipäni loppumaton,

se vaikkakin kapea on.

"Käymme yhdessä ain"

Sinä muistathan sen niin, kursseilla kun luettiin.

Siinä Turistit ja säännökset ulkoo vaadittiin.

Oli ammattitietoa, - taitoakin nää

tännään roskikseen joutaa tieto tää

"Volka, Volka äiti armas"

1970 - Lyheni viikko viiteen päivään,

nelkyt tuntii työtä vaan

ansiotaso sama säilyy,

Tehokas työ nyt tulla saa...

"Oli kolmisormi Smith"

Atk tuli kuvaan niin

suunniteltiin, tutkittiin

ja melko pian Hepot, Tabut kohta näytti niin

turhaan iltaisin siivottiin - pyhätyöt myös poistettiin

ja puhelinvälittäjiä kohta tuskin tarvitaan.

Kertoi päätteet, telkkarit, turhaan melkein on talkkarit

ja postit maaseudulla ne vast on tuhlarit.

"Muuttuneet on päivät"

Muuttuneet on suhteet, virkasuhde mennyt on

uudet ovat puhteet, konsultit vain kentäll on.

Palveluja poistetaan, tää säästölinja on.

Pyhänseudun kirjeet kaikki laatikossa on.

Jaa, jaa, jaa -resursseja vaan- jaa jaa jaa

niitä poistetaan...

Näin totesi aikanaan Holkeri ja sanoiksi sen muotoili:

Työelämä uudelleen järjestetään ja kehoitan silakkaa järsimää.

"Väliaikaista kaikki on vaan"

Mihin kaikki nää muutokset johtanee, sitä kukaan tietäne ei

joku päätteellä voikin huomata, nyt se minunkin virkani vei.

Kohta robotit kai pukee ylle vaatteemme

ja innolla hihkuu aatteemme.

Kun ne ruuan viel pistelee suuhumme

silloin yhdessä laulamme

Tämä taivas, tämä maa, sillä arvoa on pysyvää

tämä taivas, tämä maa, sukupolvelta toiselle jää.


 

Osastomme puheenjohtaja Esko Huopainen täytti 50 vuotta 4.2.199­5. Lukuisat työtoverit ja ystävät muistivat Eskoa niin työ­paiklla kuin kotonakin pidetyissä tilaisuuksissa.

Kun Sinä Esko viisikymppii täytät ja ystäviä ympärillä on kun nuorekkaalta kovin vielä näytät niin ilo meidän onnitella on nyt Halmetien maisemissa täällä  me saamme Sulle onnee toivottaa muista myöskin jatkossa pitää lippu korkealla silloin elämä ain mukavalta tuntuu. Nyt onnea me toivotamme Sulle  ja pitkää ikää myöskin myötä sen työelämä tuo vaikka tänään onkin kovin rakennusmuutospitoinen ei etuja nyt ole entisiä ne jäävät menneen muistoihin virka vanha valtion resursseina tänään on muutos tulee tänään muutoksen jälkee.

.

TYÖSUOJELUTOIMINTA

Työsuojeluasiat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti työntekijöiden ja työn­johdon päivittäisellä yhteistyöllä. Mikäli työsuojeluasiat eivät näin mene­tellen tule hoidetuksi, asiat voidaan siirtää työsuojelun yhteistoimintaelin­ten käsiteltäviksi.

Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Hannu Kajander.

Työsuojelua­siamiehinä

Tuula Jurvanen työpaikka 46900 Anjalankoski,

Virpi Ahola työpaikat: 45610 Koria ja 47200 Elimäki,

Pekka Keränen työpaikat: 45150 Kouvola, 45160 Kouvo­la, 45200 Kouvola,

Janne Keinänen jakeluterminaali 45120 Kouvola

Markku Ojala (Leo Leskinen) kuljetus.

Työsuojeluasiamiehistä Tuula Jurvanen, Virpi Ahola, Janne Keinänen ja Leo Leskinen osallistuivat työsuojelun perehdyttä­miskurssille 23-14.9.1995 Lupossa. Paikalla oli myös porukkaa paimentamassa tsv. Hannu Kajander. Työsuojelutoimikunta ei kokoontunut vuoden aikana

kertaakaan. Sen sijaan Lehti- ja jakelupalvelut Kaakkois-Suomen alueella toimi työsuojeluasioita käsitte­levä työryhmä. Ryhmän toimesta saatiin aikaiseksi työsuojelun toimintaohjelma ja toimintasuun­nitelma v. 1996. Lisäksi alueen työsuojeluvaltuute­tut tekivät jakelun esimiehille työsuojelua käsittelevän koulutusohjelman. Työterveyshenkilöstön kanssa suoritettiin työpaikka-käyntejä yh­teentoista työpaikkaan osastomme alueella. Kaikista käyneistä tehtiin pöytäkirjat, joi­hin ongelmat kirjattiin. Havaitut puut­teet esitettiin jakelupäällikölle. Suurin osa työolosuhteissa todetuista epäkohdista on pois päiväjärjestykses­tä. Tsv. aloitti työsuojelun toimintasuunnitelman mukaiset työpaikka tarkastuksi­en tekemisen. Tarkastukset tehdään jokaiseen työpaik­kaan osastomme alueella. Asennemuutoksella työsuojeluasioihin ja annettavalla koulutuksella saadaan tovottavasti kasvaneet sai­raspoissaolot vähenemään.


YHTEISTOIMINTARYHMÄT

Kymenlaakson lajittelukeskuksen käsittelyn yt-ryhmä

Kymenlaakson lajittelukeskuksen tuotannon yt-ryhmään ovat kuu­lu­neet työnte­kijöiden edustajina kä­sit­telyn luot­tamusmies Markku Ko­va­nen, Esa Sa­vo­lai­nen, Seppo Virtanen ja kutsuttuina tsv. Han­nu Kajan­der ja plm. Raimo Heikkilä. Yt-ko­kuk­sien kes­keise­nä asia­na on ol­lut tiimi- ja solutyöskentelyn käynnistämi­nen ja budjetointiin liittyvät asiat. Yt-ryh­mä ko­koon­tui 7 ker­taa 1995.


Etelä-Suomen tuotantoalueen luottamusmiehet pitivät omia yt-ryh­män kokouksia valmistelevia kokouksia. Työnantajalla on ollut tavoitteena siirtää yt-ryh­mään kuuluvia asioita käsiteltäviksi ­tii­meis­sä ja so­luis­sa. Työnantaja on kyseenalaistanut koko yt-ryhmät. Tämä kehitys asettaa osaston toiminnan uuden ti­lan­near­vioinnin kohteeksi. Käsittelyn väki tutustui lokakuussa Tam­pe­reen lajittelukeskukseen.


Eduskuntavaaliehdokkaat Matti Vähänäkki, Valto Koski, Jukka Ny­berg, Jarmo Vesa ja Hannele Viljakainen sekä Kouvolan Seudun apj:n puheenjohtaja Martti Sorsa tutustuivat 21.2.1995 Kymen­laakson lajittelukeskuksen toimintaan. Syys­kuun alussa saimme kuulla, että konekeskus perustetaan Lappeenrantaan.


Kymenlaakson lajittelukeskuksen kuljetuksen yt-ryhmä

Kymenlaaksoon perustettiin vuoden alusta erillinen kuljetuksen yt-ryhmä. Osastostamme yt-ryhmään ovat kuuluneet lm. Leo Leski­nen ja varalm. Markku OjalaPlm. Raimo Heikkilä ja tsv. Hannu Kajander ovat voineet kutsuttuna osallistua yt-ryhmän työskente­lyyn.


Lehti- ja jakelupalvelut Kaakkois-Suomen yt-ryhmä

Yt-ryhmän kokoonpano:

Työnantajan edustajat:

Johtaja Lauri Häkkinen, henkilöstöpäällikkö Rauni Hämälinen, Palvelupällikkö Juha Haapsaari ja jakelupääl­lik­kö Jari Ne­no­nen Kot­kas­ta.

Postiliiton työntekijöiden edustajat:

Pääluottamusmies Raimo Heikkilä Kouvolasta, pääluottamusmies Vesa Lappalainen Mikkelistä,Pertti Veikkolainen Imat­ral­ta ja luottamusmies Suune Tiainen Lap­peenrannasta. Työsuojeluvaltuute­tut ovat voi­neet osallistua kokouksiin. Työn­an­ta­jal­la on kas­va­nut halu pai­kal­li­siin so­pi­muk­siin. Työn­an­ta­jal­ta odo­tettiin vil­pi­tön­tä ha­lua ra­ken­ta­vaan yh­teis­toi­min­taan.


Itä-Suomen kiinteistöpalveluiden yt-ryhmä

Aila Ahtiaisen siirryttyä pois Postin palveluksesta nimesi osas­to hänen ti­lalleen Arja Mäkelän. Säästötavoitteet ja työajantar­kastukset olivat päälim­mäisiä asioita yt-ryhmässä.


TIEDOTUSTOIMINTA

Osaston tiedotussihteerinä on toiminut Raimo Heikkilä, joka myös toimitti osaston 40 sivuisen 80-vuotislehden. Työpaikkatiedottamisen lisäksi osaston asioista on tiedoitettu paikkakunnan lehdissä ja Postimies-lehdessä.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

 • Osaston pilkkikilpailut pidettiin 14 huhtikuuta Jaalan Pyhäjär­vellä. Osas­ton pilk­kimestari on Teuvo Jyräs. Joukkuekilpailun voitti kuusankoskelaisten joukkue.​

PILKKIKILPAILUJEN TULOKSET

Pilkkitulokset

I Teuvo Jyräs Ksnk

1075g

II Juha Päivärinne

Kvl 900g

III Timo Paatinen Kvl

600g

4. Marjut Nurminen Kvl 575g

 

4. Jukka Taina Ksnk 575g

6. Irja Jokimies Ksnk 520g

7. Hannu Suominen Kvl 450g

8. Matti Jaakkola Ksnk 330g

 

9. A-P. Purrenheimo Kvl 275g

10. Hannu Kajander Ksnk 80g

11. Leo Savolainen Kvl 75g

11. Leo Leskinen Kvl 75g

 

Raimo Heikkilä, Seppo Hatinen ja Jyrki Ylitalo jäivät ilman tulosta.

 • Osastomme innokkaat pilkkijät, Esa ja Leo Savolainen, Mosse Kar­jalainen, Juha Päivärinne, Markku Kovanen, Pekka Kaitila ja Timo Paatinen osallistuvat Pilkiten kuntoa tapahtumaan 5. maaliskuuta Mäntyharjun Pyhävedellä.

 • Osasto teki yhdessä liikuntaryhmän kanssa retken Vuokattiin 7-9.4.1995. Oh­jelma oli liikunnallinen ja viihteellinen. Osaston jseniä retkelle osallistui 13. Vuokatin retkelle 7-9.4.1995 osaston jäsen lä­htijät: Hannu Suominen, Leo Leskinen, Hannu Kajander, Esko Huopainen, Tommi Oksanen, Juhani Huohvanainen, Markku Ojala, Aila Ahtiainen, Asko Aarnivirta, Raimo Heikkilä, Risto Marttila, Tiina Vakkari, Tuula Jurvanen

 • Postiliiton retkeilypäivät pidettiin 17-18.6.1995 Seinäjoen Tör­nävän saares­sa. Viulun Soittaja katolla-teatteriesityksen lisäk­si osastomme retkeilypäi­väläiset osallistuivat tikanheitto ja saappaanheittokilpailuihin.


 •  

Osaston kesäpäivät pidettiin Suolajärven kesänviettopaikalla 10.6.1995. Koh­deryhmänä oli ensisijaisesti osaston uudet jä­senet. Pos­ti­lii­ton toimitsijat Seppo Kinnunen ja Mika Roos kun­ni­oit­tivat läs­nä­olol­laan ta­pah­tu­maa. Reilut 20 osanottajaa oli­vat ylen tyytyväisiä retken järjestelyihin ja -ohjelmaan.

Ammattiosaston puheenjohtaja Esko Huopainen kutsui tutustumaan ammattiosaston toimintaan ja viettämään kesäistä päivää ammattiyhdistyksen aktiivien kanssa Jaalan Suolajärvelle osaston kesänviettopaikalle. Lähtö tapahtui Kotkan Sutelan jakeluterminaalista klo 9.00 ja Kouvolan linja-autoaseman tilausliikennelaiturilta klo 10.00 Laurilan bussilla. Matkan varrelta päästiin myös kyytiin. Ohjelmassa oli tikkakilpailut, saunomistaa, makkaranpaistoa, viroikkeiden nautintaa ym. kesäistä ohjelmaa sekä ammattiosaston toimihenkilöt kertovat ammattiosaston toiminnasta. Postiliiton edustaja kertoi ajankohtaisista liiton asioista.

 


 • Osaston eläkeläiset vierailivat Suolajärvellä.

 • Osaston perinteiset darts-tikkakilpailut pidettiin Kouvolan Pe­litalossa mar­ras­kuussa.

 • Osaston darts-mestari on edelleen Mat­ti Tant­ta­ri.

KOULUTUSTOIMINTA

 

 

Oma osastomme antaa laajat mahdollisuudet niin yleissivistäviin kuin käytän­nöllisiin opintoihin.

Vuonna 1995 osaston tuen piirissä oli 12 osaston jäsentä. Luot­tamusmieskoulu­tus oli suurin osaston koulutusrahojen menoerä.

KIINTEISTÖT

Pahasaaren kesänviettopaikan käyttö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvaneeseen käyttöön vaikutti mökkitien valmistumi­nen perille saakka.

Suolajärven mökin käyttö on ollut edellisen vuoden suuruista. Mitään rynnis­tystä sinne ei ole ollut.

Lajittelukeskuksen käsit­telyhenkilöstö vietti kaksi viikonloppua mökillä ja osasto teki yhden retken mökille. Mökin vaakuutuksia tarkatettiin vastaamaan todellista arvoa. Kiin­teis­töt ovat va­kuu­tet­tuja Sam­mos­sa. Kiin­teistön maat ovat vuokralla Metsähallitukselta. Tuleva vuokran muomattava korotus aiheuttaa mökin käytölle uudelleen arvioin­tia Mök­kien käy­tös­tä ei pe­rit­ty käyt­tö­mak­sua vuon­na 1995.

 


KOUVOLAN SEUDUN

AMMATILLINEN PAIKALLISJÄRJESTÖ ry:n

TAPAHTUMAKALENTERI VUODELLE 1995

 

Tapahtuma

Ajankohta

Paikka

Vastuuhenkilö/

jaosto

APJ vuosikokous

maaliskuun 19. pv

Liiketalous-instituutti

hallitus

Pilkkikisat

maaliskuun 31. pv

Repovesi

vapaa-aikajaosto

Kansainvälinen naistenpäivä

5.3.

 

sopimus yksikkö

Tulevaisuusseminaari

20.4.

 

Apj:t

Vappuaaton karkelot

30.4.

 

TSL

Vappujuhlat

1.5.-96

KVL

hallitus

Lääninvaltuuston kokous

25.3.-96

 

 

SAK:n 15 edustaja kokous

3.-5.96

 

 

SAK-päivät

17.8.

 

hallitus

Ay-naisten alueellinen seminaari

24.-25.8.

Karjaa

 

SAK:n nuorten tulevaisuusseminaari

14.-15.9.

Tallinna

 

Paikallisjärjestöjen yhteiskokoukset

syys-lokakuu

 

 

Kunnallis- ja EU-vaalit

vuosi 1996

 

hallitus

Yhteispikkujoulu

marraskuu

Meksiko

hallitus

 


© Raimo Heikkilä

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com