Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 26.8.2018


EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAIDEN VIE­RAILU

Kymenläänin ay-liikkeen eduskun­tavaaliehdok­kaita tu­tustuu tiis­taina 21.2.1­995 klo 12.45 Kymen­laakson la­jittelukeskuksen toi­mintaan.

Klo 17.30 alkaen Nuorisotalo Ki­skossa on Tulevaisuusiltamat.

Kansanedustajat esiintyvät myös toritapahtumassa 9.00 - 12.00. SOPPATARJOILU!

NYT STRESSILOMALLE LUONTOON

Viimeisen puolentoista vuoden ajan on puhuttu postilaisten kans­sa ravinnosta, liikunnasta, omista pienistä ja vähän suuremmista tuntemuksista työssä, kotona, vapaa-ajalla jne...

Kaikilla tuntuu olevan kiire johonkin eikä tulevaisuuskaan aina onnelliselta näytä.

Kävelytesti joukkotapahtumana ei oikein kiinnostanut suurta pos­tilaisyleisöä kuluneena syksynä, joten - miten olisi talvinen luonto - inspiroisiko se yhteiseen latu- tai lasketteluretkeen kauniiseen talviluontoon?

Pilkkijöitä ja punnertajia sekä tenniksen pelaajia tuntuu olevan joukossanne kiitettävän runsaasti ja monenlaisia uusia vapaa-ajan harrastuksiakin löytyy harrastuslistalta terveyshaastatte­lun yhteydessä. Innokkaat harrastelijat voisivat esitellä omia tuttuja harrastuksiaan työtoverielleen teemaviikkojen yhteydes­sä. Vatsatanssi, kuntonyrkkeily, steppi - tässä muutamia vaih­toehtoja...

Olemme menossa kevättä kohti ja valoisa aika koittaa taas kerran vapauttaen meidät kaamoksesta. Jaksamme hoitaa henkistä sekä fyysistä kuntoamme entistä ehommaksi. On ilo huomata, että pu­heet ja teot yhtyvät yhteiseen terveyspakettiin toisella Tykö-tapaamisella.

MUTTA... tekemiset ja tekemättäjättämiset eivät ole este tulla "terveyssyyniin".

OTETAAN KAIKKI OSAA - KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ KAMPANJAAN JA MUIS­TETTAN - SAVUTON POSTI KAMPANJA MYÖS!!!!

Odotan kutsua tapahtumiin työterveyshoitaja Kaarina Tähtinen 

 

PÖYTÄKIRJAN OTE TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA 09.01.1995 KLO 18.30-21.00 LAJITTELUKESKUS, KOUVOLA

 

4 Valitaan osastolle sihteeri

Osaston sihteeriksi valittiin Leo Leskinen.

 

 

5 Valitaan osastolle taloudenhoitaja

Osaston taloudenhoitajaksi valittiin Raimo Paavo Heik­kilä.

6 Valitaan osastolle varapuheen­johtaja

Osaston varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Kajander.­

7 Valitaan osastolle varasihteeri

Osaston varasihteeriksi valittiin Tuula Jurvanen.

8 Valitaan osastolle lomavastaava

Osaston lomavastaavaksi valittiin Unto Autio.

9 Valitaan osastolle tiedotussihteeri

Osaston tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

10 Valitaan osastolle opintosihteeri

Osaston opintosihteeriksi valittiin Tero Kelkka.

11 Valitaan osastolle nuorisovastaava

Osaston nuorisovastaavaksi valittiin Tero Kelkka.

 

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSONOSASTO 124 R.Y:N VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA

 

AIKA 17.2.1995 klo 19.00-19.55

Paikka Ravintola Figaro

Läsnä Liite 1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta.

3.2 Kokouksen kaksi sihteeriä

Kokoukselle sihteereiksi valittiin Leo Les­ki­nen ja Rai­mo Heikkilä.

3.3 Kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Järvinen ja Kari Laakso

3.4 Kokouksen kolme ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Peippo, Pekka Valli ja Lasse Vikman.

Vasemmalta Valto Koski ja minä.

Kansanedustaja Valto Kosken puheenvuoro

Valto Koski käsitteli laajasti (25 min. kestänyt puhe) ajankohtaisia asioita.

Ilmoitusasiat

Raimo Heikkilä kehoitti jokaisen kirjoittavan nimensä vieraskirjaan.

V.1995 toimintakertomuksen hyväksyminen

Osanottajille jaettiin toimintakertomus. Käytiin toi­mintakertomus läpi pääkohdittain.

Toimintakertomus 1995 hyväksyttiin muutoksitta. Liite 2.

Tilikertomuksen hyväksyminen ja tilintarkastajien lau­sunto

Raimo Heikkilä esitteli tilikertomuksen ja tilintarkas­tajien lausunnon. Liite 3.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva­pauden

myöntämisestä tilivelvollisil­le

Päätettiin myöntää tili-ja vastuuvapaus tilivelvolli­sille.2(2)

Kokoukselle esitetyt asiat

Päätettiin esittää päätoimisten pääluottamusmiehen ja työsuojeluvalttuutetun valitsemiseksi Kymenlaaksoon.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 16.10.

Automiesten saunailta 10.1­1.1995 klo 18.00 alka­en. Terminaalin vinttillä. Antosalon Veikko selvittää uutta palkkajärjestelmää ja muita ajankohtaisia asi­oita. KAIKKI MUKAAN! Jaos tarjoaa pientä purta­vaa ja saunaoluet. Juice

 

POSTILIITON POHJOIS-KYMENLAAKSON OSASTON SYYSVUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Aika 25.11.1995 klo 13.00-15.30

Paikka Kymenlaakson lajittelukeskuksen neuvotteluhuone

Läsnä Liite 1

Kokouksen avaus

Osaston puheenjohtaja Esko Huopainen avasi kokouksen kertoen 80-vuotisjuhlan onnistuneen odotuksien mukaisesti.

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedoitettu 13.11.1995 päivätyllä jä­sentiedotteella ­työ­paik­ko­jen ilmoitustauluilla. Osaston työttö­mät ja eläkeläiset saivat ilmoituksen kokouksesta kirjeellä ko­tiin. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös­valtaiseksi.

2§ Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen osallistujille jaettu kokouksen esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Kokousvirkailijoiden vaali

3.1 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta.

3.2 Kokouksen sihteereiksi valittiin Raimo Heikkilä ja Leo Les­kinen.

3.3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Paavola ja Jukka Peippo.

3.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Unto Autio, Seppo Järvinen ja Pekka Valli.

4§ Ilmoitusasiat

Ei ollut.

5§ Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 1996

Leo Leskinen esitteli osaston toimintasuunnitelman vuo­delle 1996. Toimitasuunnitelmasta käytettiin kymmenen puheenvuo­roa. Toimntasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Liite 2.

Raimo Heikkilä esitteli osaston talousarvion v. 1996, mikä hy­väksyttiin muutoksitta. Liite 3.

6§ Valitaan toimikunnan

puheenjohtaja
 

Toimikunnan puheenjohtajaksi

valittiin yksimielisesti

Esko Huopainen.


 

 

 

7§ Valitaan osaston toimikunnan varsinaiset- ja

varajäsenet

Osaston toimikuntaan varsinaisiksi jäseniksi esitet­tiin: Autio Unto, Heikkilä Raimo, Jurvanen Tuula, Jyräs Teuvo, Kajan­der Hannu, Keränen Pekka, Koivunen Raija, Kujala Eira, Leskinen Leo, Mäkelä Arja, Paronen Päivi, Peippo Jukka, Valli Pekka ja Vuorela Hannele.

Käytiin suljettu lippuäänestys. Toimikuntaan valittiin:

Autio Unto

Heikkilä Raimo

Jurvanen Tuula

Jyräs Teuvo

Kajan­der Hannu

Koivunen Raija

Leskinen Leo

Mäkelä Arja

Peippo Jukka

Val­li Pek­ka


 

Toimikunnan varajäseniksi valittiin ja

äänioikeus järjestykseksi:

1 Keränen Pekka

2 Järvinen Seppo

3 Vuorela Hannele

4 Kujala Eira

5 Kivinen Asta

6 Paronen Päivi

7 Takki Eero

8 Paavola Pekka

9 Nerkko Tuula

10 Nurmela Visa

8§ Valitaan tarpeelliset asiantuntijaelimet ja alajaostot, jotka toimivat toimikunnan valvonnassa ja alaisena

Osastolle valittiin automies-, käsittely-,

jakelu-, nuoriso- ja Kuusankosken jaos.

9§ Valitaan kaksi varsinaista- ja kaksi varatilintarkastajaa

Varsinaisiksi tilintarkajiksi valittiin Timo Aho ja Esa Rasimus. Varatilintarkastajiksi valittiin Heikki Merivirta ja Pekka Paavola.

10§ Kokoukselle esitetyt asiat

10.1 Juha Päivärinnan kirje liite 4

Osasto on toimintasuunnitelmassaan 1996 käynyt toimiin mökkien kan­nattavuuden lisäämiseksi. Kokous katsoi tämän riittävän täs­sävaiheessa ­ja mer­kitsi kirjeen tiedoksi.

Seppo Järvinen penäsi osaston luottamushenkilöiltä aktiivisuutta tiedottamisessa.

11§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen pj. Heikki Merivirta päätti kokouksen klo 15.30.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com