Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Päivitetty 25.5.2018

 


Ammattiosaston päiväjakelun ikäjakauma vuonna 2003.

2003 Voikkaan jakelun postilaisia

Aluejärjestön toimintakertomus vuodelta 2003

Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön aluejärjestön vuosikokous pidettiin 10.5.2003 Kouvolassa. Kokoukseen osallistui edustajia kuudesta aluejärjestön osastosta. Toimikunta kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa. Toimikunnan puheenjohtaja on ollut Jukka Hyvönen Etelä-Kymen osastosta, varapuheenjohtaja Tero Kelkka Kymen osastosta sekä sihteerinä Tiina Munne Lappeenrannan osastosta.

MUU TOIMINTA

9.-10. toukokuuta järjestettiin yhteistyössä Itä-Suomen aluejärjestön kanssa edunvalvojien koulutuspäivät Kouvolassa. Koulutuspäivien ohjelmassa oli työnantajan ajankohtaiset asiat, joista kertoi aluejohtaja Tapani Väisänen. Työehtosopimusta ja liiton ajankohtaisia asioita valottivat liittohallituksen jäsen Vesa Lappalainen ja toimitsija Pertti Miettinen. Alueen edunvalvontaa pohdittiin alueellisten pääluottamusmiesten esitysten tiimoilta. Koulutuspäiville osallistui edunvalvojia Kaakkois- ja Itä-Suomesta reilut parikymmentä. Lokakuuksi Heimariin suunniteltu toimikuntien jäsenten koulutusviikonloppu peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Toimikunnan yhdistetty kokous- ja pikkujoulu oli Kouvolassa.


Lähde laihduttamaan ryhmässä

Tavoite

Ryhmään osallistuneen henkilön:

 • paino alenee ja painonhallinta säilyy

 • työ- ja toimintakyky paranee

 • mahdollinen lääkitys vähenee

 • ruokavalio muuttuu terveellisemmäksi

Kohderyhmä

Työntekijät:

 • joiden BMI on 28-35

 • jotka ovat motivoituneita laihduttamaan

 • viikkotyöaika vähintään 20 tuntia

Ryhmäkoko

10-12 henkilöä

Ohjaaja

Työterveyshoitaja

Seisomassa vasemmalla meikäläinen, joka laihtui noin 10 kiloa.

KOULUTUS

.Nosteella aikuisopiskeluun

Kouvolan seudun postilaiset olivat lähteneet aktiivisesti hakeutumaan aikuiskoulutukseen. Kouvolan seudun Noste ohjelmalla koulutetaan 30-54 vuotiaita aikuisia työn ohessa. ATK-ajokorttikoulutus on saanut suuren suosion. Toistakymmentä postilaista Kouvolan seudulta on aloittamassa opinnot.

SAK osallistuu Nosteeseen Osaava pärjää –projektilla. Osaava pärjää –projektissa SAK ja sen jäsenliitot tiedottavat Nosteen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja valmentavat työpaikoille koulutuksen tukihenkilöitä eli pätevyysluotseja.

Noste –ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 330 000 suomalaista, heistä merkittävä osa on järjestäytynyt SAK:n jäsenliittoihin.

Järjestökoulutus

 • Pääluottamusmiesten koulutuspäivät 1-3.4. ja 1-3.10.2003 Raimo Heikkilä.

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivät 28-29.10.2003 Tero Kelkka.

 • Postiliiton Koulutuspäivät 17-18.3.2003 Leo Leskinen.

 • Postiliiton Työsuojelun peruskurssi 23-25.4.2003 Pekka Laine.

Kouvolassa paneuduttiin työpaikan ongelmiin

Kouvolan jakelukeskus oli valittu valtakunnallisen Jaksu-projektin pilottipaikaksi. Projektin tavoitteena on kuvata ja määrittää toimintamalleja ja peli-sääntöjä, joilla tuotantopalveluissa voidaan tukea ikääntyvien ja vajaatyökykyisten henkilöiden työssä selviytymistä samalla, kun työajan normimuutosten vaikutuksesta työn tekemiseen määritetty aika on nykyistä lyhyempi. Kouvolan hyvinvointiryhmä on suunnitellut ja ideoinut pilotoinnin välineitä ja toimenpiteitä. Projekti käynnistyi jo syyskuussa 2002 tehdyllä häiriö/rassaavien asioitten kartoi-tuksella. Suurena puutteena työntekijöiden työssä pidettiin esityön työajan riittämättömyys, mikä suurelta osin johtui siitä että Kouvolan jakelu-terminaaliin saapuu liian paljon sekaisin olevaa postia, mikä aiheuttaa töiden mitoittamatonta kertaantumista. Erityisesti kuukauden vaihteet koettiin hyvin raskaina. Jatkuvat kiristykset systeemissä söivät miestä. Sairauslomat ja väsy-minen lisääntyvät, revitäänkö tuloksenteko kantajan selkänahasta kysyttiin vastauksissa? Kimppakuljetukset saivat arvostelua. Kuljetus ei voi toimia isolla porukalla, siinä tulee väkisin toisille pitkiäkin odotuksia, ”säästöäkö uusi auto”. Odottelusta vaadittiin kimppakyytilisää. Enemmän esityötä sisältävissä piireissä työskenteleville tuli stressiä, että ehtivät toisten mukaan ja vastaavasti nopeille joutokäyntiä. Yhteiskuljetuksessa olevien piirien todellinen kantoaika oli erimittainen. Kyselyn mielipiteenä oli, että liian monelle posti on välttämätön paha ja oman työnarvostus lähentelee nollaa. Unohdetaan, että ollaan etuoikeutetussa asemassa, koska on työpaikka ja tärkeää sosiaalista kanssakäymistä josta työtön voi vain uneksia. Työntekijät olivat erittäin aktiivisia ja innostuneita osallistumaan häiriökartoituksen pohjalta tehtävien toimenpiteitten valintaan ja suunnitteluun. Oli aistittavissa aitoa uskoa omiin vaikutus-mahdollisuuksiin.

Häiriökartoitusten perusteella selvästi tärkeim-mäksi jaksamiseen vaikuttavaksi asiaksi nousi esityöajan riittämättömyys.

Työpaikalla tehtiin työpaikkavideo työturvallisuus- ja ergonomia-tilanteiden kartoittamiseksi. Esimiehet ja luottamusmiehet purkivat yhdessä henkilöstön kanssa sekä luokitellut ”häiriöt” että videosta esille nousseet asiat osallistavassa palaverissa. Sähköisistä apuvälineistä yleinen mielipide oli positiivinen. Apuvälineet ovat auttaneet työssä jaksamista. Laitteiden edelleen kehittämistä toivotaan, eteenkin akkujen tehon suhteen.

Kilo- ja rentoutusryhmät käynnistyivät syksyllä ja kuntokuriiri järjesti ohjattuja kuntosalikäyntejä.

Elokuussa tehtiin tutustumis-, yhteistyö- ja virkistäy-tymisretki Lappeenrannan postikeskukseen ja seilattiin Saimaan vesillä.

Esimiehet ja luottamusmiehet pitivät yhdessä henkilöstölle kolme infotilaisuutta ja lisäksi jakelupäällikkö järjesti osallistavat palaverit kahdessa osassa koko henkilöstölle. Käytännön toteutus oli hoidettu esimiesten, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun toimesta.

Projektin tuloksena työntekijöiden edustajat esittivät perustavaksi Postin Kymenlaakson jakelupalvelualueelle työsuojelua edistämään työryhmän. He pitivät työryhmän perustamista tärkeänä, sillä työntekijäin turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet ympäristön tekijät. Myönteinen vaikuttaminen näihin tekijöihin edellyttää työnantajan ja työntekijäin kitkatonta yhteistyötä, perusteltiin työryhmän tarpeellisuutta. Työnantajan edustajat hyväksyivät esityksen. Työntekijöiden edunvalvojien ja esimiesten yhteistyö oli ollut koko projektin ajan erinomaista.


Kouvolan postiterminaalin väki teki tutkimusretken Pasilan postikeskukseen vuonna 2003. 


 

 

KYMEN OSASTO 124 RY:N VUOSIKOKOUS 15.3.2003

pidettiin Hotelli Ravintola Kymenhovissa , Kouvolassa. Läsnä oli yhteensä 24 osanottajaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta ja kokouksen sihteeriksi Raimo Heikkilä.

Kutsuvieraaksi saapui kansanedustaja Valto Koski. Puheenvuorossaan Valto Koski otti kantaa suunniteltuihin Postin jakelujärjestelmien muutoksiin. Hän korosti, että muutoksissa on kuunneltava työntekijöitä ja heidän ammattiliittoaan.

Postin hallintoneuvoston roolia tulee vahvistaa ja suotavaa olisi, että liikenneministeri tulisi työväen puolueista. Valto Koski esitti kalvosarjan eläke- ja sosiaaliuudistuksista.

Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä kertoivat näkö-kantoja Laajakallion mökin käytöstä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että osaston kesämökki, Laajakallio on nykyisen vuokrasopimuksen (päättyy 30.4.2003) jälkeen kaikkien osaston jäsenien perheineen käytössä.

 • Heikki Merivirta esitti ammattiosaston toimintakertomuksen 2002.

 • Annika Kurittu esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 2002, liite 4 ja Heikki Merivirta luki tilintarkastajien lausunnon.

 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

Työkaverini Seppo Löytyn hautajaisissa vasemmalta Risto Marttila, Leo Leskinen ja minä.


POSTILIITON KYMEN OSASTON SYYSVUOSIKOKOUS

 

 

Kokous pidettiin lauantaina 29.11.2003 ravintola Kymenhovissa. Läsnä oli noin 30 ammattiosaston jäsentä ja kutsuvieraana valtakunnallinen pääluottamusmies lahtelainen Kari Lempinen (seisomassa). Pääluottamusmies Kari Lempinen esitteli kalvosarjan Postin suunnitteilla olevasta tuoteuudistuksesta.

Kokouksesta oli tiedotettu lokakuun 2003 Postimies-lehdessä, työpaikkojen ilmoitustauluilla ja 26.11.2003 ilmestyneessä PK-lehden järjestöpalstalla.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta (keskellä) ja kokouksen sihteereiksi Leo Leskinen (vasemmalla) ja Raimo Heikkilä (oikealla). Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Koskelainen ja Pekka Kaaranto. Heikki Merivirta esitteli osaston toimintasuunnitelman 2004 ja Tero Kelkka talousarvion 2004. Raimo Heikkilä kertoi SuurSavon sähkön tarjouksesta liittymän asentamisesta Suolaskille. Päätettiin, että Suur-Savon Sähkö-yhtiöt rakentaa sähköjohdon, joka päättyy rakennuspaikan lähei-syyteen pystytettävään pylvääseen. Sähköyhtiö arvioi liittymän valmistuvan 31.5.2004 mennessä.

Toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2004 valittiin Tero Kelkka. Postiliiton terveiset toi plm. Kari Lempinen. 

Osaston toimihenkilöt 2003

Puheenjohtaja Tero Kelkka lomavastaava ja opintosihteeri

Varapuheenjohtaja Leo Leskinen

Sihteeri, tiedotussihteeri ja jäsenasioiden hoitaja Raimo Heikkilä.

Taloudenhoitaja Annika Kurittu

 

Nuorisovastaava Kaisu Hynynen

Teija Hakalin

Unto Autio

 

Matti Jaakkola

 Pekka Paavola.

 Riitta Hokkanen

 

Janne Lehtinen

 

 • Toimikunnan varajäsenet: Tiina Aarnivirta, Tuula Jurvanen, Pekka Kaaranto, Jukka Korpela, Terttu Laitinen, Tuula Nerkko, Tommi Oksanen, Ari-Pekka Purrenheimo, Antti Salo ja Seija Virkkula.

Kuntaseiskan (Kouvolan seutu) alueen luottamusmiehet

 

Kymenlaakson Postin tuotannon pääluottamusmies Raimo Heikkilä.

Varapääluottamusmies Tero Kelkka.

Postin Kymenlaakson perusjakelun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Tero Kelkka ja varaluottamusmies Pekka Valli.

Postin Kymenlaakson perusjakelun ja sanomalehdenjakelun alueelle 45910 Voikkaa, 45370 Valkeala, 47400 Kausala ja 45610 Koria alueluottamusmies Janne Lehtinen, varaluottamusmies Terttu Laitinen.

Postin Kymenlaakson sanomalehdenjakeluun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Annika Kurittu ja varaluottamusmies Seija Virkkula.

Kelpokuljetus.fi:n Kouvolan luottamusmies on Leo Leskinen ja varaluottamusmies Markku Ojala.

Työsuojeluvaltuutettu Kari Heikkinen Karhula.

I varavaltuutettu Tero Kelkka

II varavaltuutettu Sirpa Jääskeläinen

Postin Kouvolan seudun työsuojeluasiamiehet 2003

Janne Lehtinen

Kouvolan jakeluterminaali

Riitta Hokkanen

Valkeala

Pekka Harju

Kuusankoski

Veijo Kujala

Myllykoski

Tuula Jurvanen

Inkeroinen

Virpi Ahola

Koria

Merja Märkjärvi

Kausala

Inkeri Niinimäki

Voikkaa

Sirpa Jääskeläinen

sanomalehdenjakelu

TOIMIKUNTA

4.3.2003

 • Postiliiton koulutuspäiville 17-18.3 osallistui Leo Leskinen.

 • Osaston kevätvuosikokous pidettiin 15.3 Kymenhovissa Kouvolassa. Kokousvieraana kansanedustaja Valto Koski. Vuosikokous onnistui erinomaisesti.

 • TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestön edustajiston kokoukseen 17.3 pidettävään kokoukseen osaston edustajiksi valittiin Seija Virkkula ja Raimo Heikkilä.

 • Sak:n Kouvolan seudun apj:n edustajiston kokoukseen kokousedustajiksi 31.3 pidettävään kokoukseen valittiin Tero Kelkka, Raimo Heikkilä ja Seija Virkkula.

 • Valittiin Raimo Heikkilä osaston mökkivastaavaksi.

 • Osaston darts & biljardikilpailujen vastuuhenkilöksi nimettiin Tero Kelkka.

 • Osaston darts- tikkakilpailut pidettiin lauantaina 26. huhtikuuta Ravintola Vanhassa Mestarissa Valtakatu 11 Kouvola.
 • Postiliiton talvipäiville osallistuvat osaston edustajina:Tero Kelkka, Leo Leskinen, Tuula Jurvanen, Tuula Nerkko, Seija Virkkula ja Anu Huikko ja Asta Kivinen

8.4.2003

 • Päätettiin hyväksyä Suur-Savon sähkö-yhtiöiden tarjous liittymismaksusta Jaalan tilalla Laajakallio 7:57 sijaitsevalle osaston loma-asunnolle.

 • Hyväksyttiin TKH-Sähköistyksen tarjous sähkötöistä ja tarvikkeista.

 • Suolaskin sähköistyksestä päätetään myöhemmin. 

 • Päätettiin, että Suolaskin päärakennus ja sauna ovat ilman varauksia kaikkien osaston jäsenten perheineen käytössä ilmaiseksi.

 • Saunamökin majoitustiloja vuokrattiin enintään viikoksi jäsenten käyttöön kesäaikana 1.5 - 30.9.2003.

 • Saunamökin majoitustiloista perittiin maksua.

 • Suolaskin siivoustalkoot pidettiin perjantaina 16 toukokuuta klo 16.00 alkaen. Mökille mentiin omilla kuljetuksilla. Osasto tarjosi talkooväelle talkooeväät. Sauna oli kuumana.

 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän tekemä esitys osaston esitykseksi Postiliiton liittovaltuustolle: Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää Postiliiton liittovaltuustolle, että se velvoittaa Postiliiton liittohallitusta toimimaan niin, että Oiva- hankkeelle asetetaan selkeät postiliittolaiset reunaehdot ja erityisesti kiinnitetään huomiota työssä jaksamiseen ja työpaikkojen turvaamiseen. 

 • Postiliiton kesäpäivät järjestetään Jyväskylässä 14. – 15.6.2003.
 • Kouvolan Työväen Sekakuoron 20-vuotis juhlakonsertti 12.4 osastoa edustavat Tero Kelkka ja Tuula Nerkko.

10.6.2003

 • Päätettiin hankkia puutarhakeinua ja sänky Hannu Kajanderilta Suolaskille.

 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän laatimat säännöt Suolaskin ja Pahasaaren Laajakiven mökkisäännöiksi.

 • Sulansalmen yksityistien tiehoitokunnan 6.6 pidettyyn kokoukseen osallistuivat osaston edustajina Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo ja Raimo Heikkilä.

 • Hyväksyttiin Tero Kelkan esitys, että SAK:n nuorten tapahtumaan Tampereelle osallistuville maksetaan linja-automatkalippu.

Tapahtumaan osallistuivat: Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo, Janne Keinänen, Tuomas Rautala ja Mika Kääriäinen.​​


Eläkeläistilaisuus

Ammattiosasto järjesti Kouvolan seudun Posti-Tele eläkeläisille vierailun Suolajärven Suolaskille tiistai-iltapäivänä elokuun 5. päivänä. Sää oli sopivan oloinen viettää iltapäivää lohikeitosta, saunomisesta ja yhdessäolosta nauttien.

Asiaan kuului puheissa työmuistelot, mökkimuistelot ja ajankohtaiset kuulumiset niin Postiliitosta kuin Postistakin. Aavikon pojilta: Leo Savolaiselta ja Mosse Karjalaiselta kuulimme historian havinaa mökin menneiltä vuosilta. Moni vastoinkäyminen mökin rakennusvaiheilta sai vuosien päästä makoi-sat naurut. Silloinen aktiivinen mökkitoiminta on vuosien saatossa huvennut muutaman asiasta kiinnostuneen talkootoiminnaksi, mutta kuitenkin mökin säilyttämistä ammattiosaston hallinnassa pidettiin arvokkaana ja säilytettävänä asiana.

Postin terveiset tilaisuuteen toi aluejohtaja Tapani Väisänen. Pääluottamusmies Raimo Heikkilä kertoi ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Ruokailusta vastasi maanmainio kokki Terttu Laitinen. Tero Kelkka huolehti, että kaikki osanottajat löisivät perille Suolajärven rantaan.

Yhteisenä toivomuksena oli, että tavattaisiin samoissa merkeissä ensivuonakin. Myös järjestäjät saivat sydämelliset kiitokset. Osaston toimikunnasta paikalle oli saapunut myös Ari-Pekka Purrenheimo. Yhteisenä toivomuksena oli, että tavattaisiin samoissa merkeissä ensivuonakin. Myös järjestäjät saivat sydämelliset kiitokset.

Kesätapahtumaan osallistuivat: Annikki Vaerma, Anne Viikamo, Raili Salmi, Eila ja Leo Savolainen, Leena ja Pertti Karjalainen, Oiva Tikka puoli-soineen, Risto Marttila, Hannu Kajander, Toini Mäkinen, Pirkko Immonen, Pauli Raunio, Heikki Merivirta puolisoineen, Erkki Marteala, Raija Koivunen, Asta Kivinen, Tapani Väisänen, Elena Leskinen, Raimo Heikkilä, Terttu Laitinen ja Tero Kelkka.


Terttu Laitinen

Retkellä Valkealan vesillä ja näytelmää katsomassa

Voiko näytelmän tekijät toivoa parempaa säätä kuin se oli 1.7.2003 musiikkinäytelmän ensi-illassa. Taisimme olla sulassa sovussa metsänhenkien ja ilmanherran kanssa. Lämpöä riitti, tuulta ei juuriollenkaan. Järven pinta oli tyyni ja sorsien kelpasi uiskennella rau-hassa. Saavuimme katsomaan näytelmää vesibussilla. Vuohijärvellä ja Repo-vedelle tuudittauduimme sopivasti Repoveden kansallispuiston lumoon. Jylhät maisemat ihastuttivat vesibussissa olleita retkeläisiä. Jo nämä järviltä päin nähdyt karut maisemat takasivat retken onnistumisen. Voikkaan jakelutoimipaikassa työskentelevän, monista ammatti-osaston tapahtumista tutun postiliittolaisen Matti Virtasen kirjoittama ja säveltämä musiikkinäytelmä oli sijoitettu Repoveden Kuutinlahdelle. Puitteet näytelmälle olivat mahtavat. Kuoro ja orkesteri vastarannalla kivikkoisen kallion reunalla ja näyttämö katsomon puolella, veden päällä olevalla laiturilla. Näyttelijät saapuivat veneillä. Olipa oiva keksintö. Äänentoisto oli hyvä: Puheesta ja laulujen sanoista sai selvän eikä mitkään äänet hukkuneet metsään. Näytelmä oli toteutettu hyvin. Nuoret pojat puhuivat luontevasti murteella, kuten myös miehet 1950-luvulta. Esityksen 1990-luvun miehet jaarittelivat juttunsa kuten vanhemmat miehet vain osaavat. Repliikit ja laulut olivat sopivasti sekaisin ja laulujen sanoissa oli hauskoja juttuja. Sävelet olivat kauniita ja tulkinnat mahtavia. Näytelmässä viisi "poikaa" (kaksi tyttöä poikien roolissa) olivat Repoveden erämaassa leiritulilla. Siellä heidän omat jutustelut ja haaveilut olivat omaa luokkaansa. Solmitaan ikuinen veljeys- ja verivala, mitkä sitovat poikien toveruuden. Pojat oppivat myös kuuntelemaan erämaan hiljai-suutta. Näytelmän edetessä, toisessa osiossa pojat olivat miehistyneet. Tarkasteltiin mitä kenestäkin oli tullut, muisteltiin sota-aikoja ja nautit-tiin yhteisistä hetkistä Valkealan erä-maassa. Seuraavassa osiossa miehet olivat jo ikään-tyneitä ja tapasivat lapsuuden verivala-paikalla. Yksi oli kuitenkin joukosta poissa, Väiski. Muisteltiin mitä kaikkea Väiski oli saanut aikaan elämänsä aikana: Kultareitin, Orilammen majan ja ym. Mieleeni jäi itämään ajatus hiljaisuudesta, mistä emme ehkä osaa riittävästi nauttia kaiken kiireen keskellä. Samoin ajattelin ystävyyttä, mitä emme osaa vaalia samaan tapaan niin kuin lapsena. Toivottavasti tätä näytelmää esitetään enemmän kuin kolme kertaa, koska näin hienoihin maisemiin ja puitteisiin oli rakennettu toimiva ja onnistunut näytelmä. Teatteri- ja luontoretkelle osallistui noin 30 postilaista pääasiassa Valkealasta, Kuusankoskelta, Voikkaalta ja Kausalasta. Ryhmän vetäjänä toimi jakelupäällikkö Ilkka Kotola. Tänne on palattava uudestaan oli monen retkeläisen mielissä.

Postin Kaakkois-Suomen tuotannon väki kokoontui Heimariin perinteisille kesäpäiville 23. elokuuta. Kuvassa Tuija Ikonen kärrin työntökilpailussa.

 

Kouvolan jakeluterminaalin henkilökunnan retki tehtiin 9.8.2003 Lappeenrannan seudulle. Bussissa kerrottiin työhyvinvointiin liittyvistä seikoista. Lappeenrannassa tutustuttiin postikeskukseen, minkä jälkeen ruokailimme Lemillä paikallista särää nauttien. Illalla tutustuttiin Lappeenrannan nähtävyyksiin maalta ja Saimaalta katsoen.

30.9 pidettävään SAK:n Kouvolan seudun apj:n edustajiston kokoukseen valittiin osaston edustajiksi Tero Kelkka, Raimo Heikkilä ja Teija Hakalin.

Apj:n hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Tero Kelkka ja varajäseneksi Raimo Heikkilä.

Syysvuosikokous päätettiin pitää 29.11 ravintola Kymenhovissa, Kouvolassa.

Päätettiin käynnistää varaluottamusmiesvaalien toimenpiteet viikolla 39.

 • Osaston jäsenkohtaisten selvitysten yhteenveto 1.1-30.6.2003​ työnantajan perintä naisia 185, miehiä 144, yhteensä 329.

 • eläkkeellä 169

 • jäseniä yhteensä 498

 • Maanmittaustoimituksen kokoukseen osaston edustajaksi valittiin Raimo Heikkilä
 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän selvitys kesämökkien käytöstä ja tehdyistä sekä tehtävistä remonteista..


  16.11.2003

  Todettiin, että aluepäällikkö Juha Haapsaari on siirtynyt toisiin tehtäviin Itä-Suomen tuotannon kuljetuspäälliköksi. Kouvolan jakelupalvelualueen aluepäällikön tehtävä on haussa.


   

Postinjakaja Matti Virtasen menehtyi työtapaturmaisesti hirvikolarissa 24.10.2003

Postinjakaja, muusikko ja näytelmäkirjailija Matti Virtanen menehtyi työtapaturmassa kotitalonsa läheisyydessä, hirvikolarissa Valkealan Oravalassa sumuisena yönä 24.10.2003. Hän oli syntynyt vuonna 1957. Postin palvelukseen hän tuli 1976. Kuusankosken, Voikkaan ja Jaalan jakelureitit olivat Matille tuttuja. Kimolassa hän oli erityisen pidetty, postinsaajat huolehtivat Matista niin ettei nälkä päässyt usein jakelureitillä yllättämään. Matin luomisvoima vei häneltä yhä enemmän aikaa, joten hän päätti siirtyä jakamaan sanomalehtiä Jaalaan. Matti Virtanen oli tunnollinen työssään ja harrastuksissaan. Hän oli energinen ja luova ihminen. Hoiti hommansa mihin ryhtyi. Ei koskaan sanonut ei vaan etsi eri ratkaisuja. Hän oli hyvä organisoimaan. Siitä on muistoissamme Matin kirjoittama ja säveltämä musiikkinäytelmä Lapinsalmi Erämaanportti, mikä esitettiin kesällä 2003 Repoveden kansallispuistossa. Esitys oli mitä mainiointa mainosta Valkealan kunnalle ja kansallispuistolle, kolmessa varsinaisessa esityksessä ja kutsuvierasnäytännössä oli katsojia noin 1600. Myös video oli tekeillä esityksestä. Tämä oli Matin toinen näytelmä. Ensimmäisen kyläpelimannista kertovan näytelmän hän teki Myrskylän kesäteatterille 2002. Matti Virtasen luovuudesta on muistona myös tapaus viime vuoden työpaikan pikkujouluista, missä hän yhdeltä istumalta väänsi laulun pikkujouluja varten. Pappatunturit olivat lähellä Matin sydäntä, niinpä hän laittoi vireille pappamopokerhon perustamisen. Myös tähän ja 60-lukuun liittyvää näytelmää hän valmisteli, mikä jäi kesken. Matti Virtanen esiintyi usein myös toisen voikkaalaisen postimiehen Heikki Merivirran kanssa. Heikki muisteli Matin olleen hyvin vaatimattoman, mutta ammattitaitoisen hanuristin. Eihän meidän tarvitse harjoitella oli Matti tuumannut ennen esitystä Heikille. Esitysten välissä usein kerrottiin toisistamme hyviä juttuja niin että saatiin yleisö hyvälle tuulelle, muisteli Heikki Merivirta. Osoituksena Matin taidoista oli sekin, että hän sävelsi ja sanoitti levyn Tulisit juuri nyt jolla mm. Marita Taavitsainen lauloi kolme Matin säveltämää, sanoittamaa ja tuottamaa kappaletta. Omia äänitteitä Matti on tehnyt kaiken kaikkiaan viisi. Hän soitti useiden muidenkin solistien ja yhtyeiden levyillä. Keikkoja Matti teki pääasiassa oman yhtyeensä ja useiden eri solistien kanssa. Ammattiosaston tapahtumissa Matti esiintyi usein. Kouvolassa pidetyillä Postiliiton kesäpäivillä hän esiintyi myös. Hattu, haitari ja pussihousut olivat hänen tavaramerkkinsä silloinkin. Viimeinen konserttiesiintyminen Matilla oli 19. lokakuuta. Kuusankosken Harmonikansoittajat ry:n 45- vuotiskonsertissa Mattia jäi kaipaamaan omaisten lisäksi lukemattomat ystävät ja työtoverit sekä Postiliiton Kymen osasto 124 ry.


Päätettiin osallistumisesta TSL:n pikkujoulujuhlaan 29.11.2003

Varaluottamusmiesvaalin ehdokasasettelussa alueelle perusjakelu Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski Todettiin syntyneen sopuvaalin (yksi ehdokas). 1.11.2003 varaluottamusmiehenä toimii oman luottamusmiestehtävän lisäksi Janne Lehtinen.

 • Todettiin, että Postiliiton aluejärjestön kurssille 22-23.11 ei ole halukkaita osanottajia.

 • Päätettiin avustuksesta Anjalankosken postilaisten retkelle Tallinnaan. Todettiin retkelle osallistuneen 17 osanottajaa.

Päätettiin esittää Raimo Heikkilää Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön neuvottelijaksi valmistelemaan Postiliiton liittokokousta 2005.

 • Vuonna 2003 ammattiosastoon liittyi 6 ja erosi 4 jäsentä.

 

Kuvassa Kouvolan postin sakki vierailulla Pasilan postikeskukseen 2003. Vasemmalta Leo Leskinen, Raimo Heikkilä, Juhani Huohvanainen, ? ja Kari Hulkkonen.

Työväenlehtituki

Liitto tukee 12 eurolla jäsenen tilatessa vähintään kerran viikossa ilmestyvän työväen­lehden. Vähintään 4 päivänä viikossa ilmestyvälle lehdelle tuki on 24 euroa. Kun lehteä tilatessa ilmoittaa olevansa liiton jäsen, tuki otetaan huomioon alennuksena ensimmäisessä lehtilaskussa.

Postiliiton Kymen osasto 124 ry myönsi lisäksi omaa lehtitukea vuonna 2003 46 kpl.

Kesämökit

Kesäkausi oli osaston kesäpaikoilla kahtiajakoinen: Pyhäjärvellä riitti mökin käyttäjiä ihan mukavasti, kun taas Suolaskilla oli melko hiljaista.

Mökkien remontteja jatkettiin. Pahasaaren Laajakallio sähköistettiin ja mökille hankittiin kalustoa: jääkaappi, sähkölevyt, mikro ja mökkisänky sekä television katseluvalmius. Suolaski oli pitkin kesää kärsinyt mökkien ilmastointiongelmista. Nyt nämäkin asiat alkaa olla kunnossa. Ilmastointiaukkoja tehtiin molemmille majoitustiloille. Myös Suolaskilla voi nyt keinua keinussa. Puita on keräiltiin tontilta. Makuuhuoneiden pienet ikkunat korvattiin isohkolla käytetyllä ikkunalla ja hankittiin laminaattia makuuhuoneiden lattioille ja maalia seinille.

Asiattomien vierailut mökeillä aiheuttivat harmia ja Pahasaaren Laajakallion mökille murtauduttiin kaksi kertaa hajottamalla lukkojen pidikkeet.

Sähköt Laajakalliolle hankittiin Suur-Savon Sähköltä ja sähkötyöt TKH-Sähköistys toiminimeltä.

Pahasaaren yksityistien vuosikokous pidettiin 15.6.2003 ja Puralan yksityistiekunnan vuosikokous 6.7.2003 sekä Sulansalmen tiehoitokunnan vuosikokous 6.6.2003.

Mielenilmaus 11. – 12.12.2003 Kelpokuljetuksessa

Postiliitto järjesti mielenilmauksen Kelpo Kuljetus Fi Oy:ssä. Mielenilmaus alkoi 11.12.2003 klo 18.00 ja päättyy 12.12.2003 klo 06.00. Tänä aikana ei ajettu Kelpokuljetuksen postikuljetuksia. Myöskään Kelpokuljetuksen alihankkijoiden ajamia postikuljetuksia ei purettu eikä lastattu. Postikeskuksissa ja terminaaleissa ei posteja luovutettu mielenilmauksen piiriin kuuluviin kuljetuksiin. Kouvolan terminaalin työnantajaedustajien kanssa käytiin asiat läpi ennen h-hetkeä. 11.12. klo 18.00 – 12.12. klo 06 välisenä aikana oli päivystävänä vahtina Leo Leskinen.

ITÄ-SUOMEN PALVELUALUEEN YT-RYHMÄ

Yt-ryhmän työnantajan edustajina olivat Tapani Väisänen, Juha Haapsaari, Tapani Miettinen, Juha Rautio ja Eikka Urpilainen, Jukka Kytöjoki, Maire Kainulainen.

Työntekijöiden edustajina pääluottamusmiehet: Veli Eschner Joensuu, Vesa Lappalainen Mikkeli, Viljo Kukkonen Tietoliikenneliitto, Markku Varinen Kuopio Raimo Heikkilä Kouvola, työsuojeluvaltuutetut Kari Heikkinen Kotka, Pentti Hirvonen Joensuu, Pentti Holm Kuopio Tiina Munne Etelä-Karjala

Palvelualuetasolla oli koettu olevan tyhjiö yhteistoiminnassa ja TP:n johto oli edellyttänyt yt -ryhmän perustamista palvelualueille. Ryhmä ei korvannut varsinaisia yt - neuvotteluja, jonka korkein taso oli edelleenkin tuntemusta sekä lisätä avointa vuoropuhelua.

Kuntaseiskan (Kouvolan seutu) alueen luottamusmiehet

 Kymenlaakson Postin tuotannon pääluottamusmies Raimo Heikkilä ja varapääluottamusmies Tero Kelkka.

Postin Kymenlaakson perusjakelun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Tero Kelkka ja varaluottamusmies Janne Lehtinen.

Postin Kymenlaakson perusjakelun ja sanomalehdenjakelun alueelle 45910 Voikkaa, 45370 Valkeala, 47400 Kausala ja 45610 Koria  alueluottamusmies Janne Lehtinen. Hänen varaluottamusmies on Terttu Laitinen.

Postin Kymenlaakson sanomalehdenjakeluun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Annika Kurittu ja varaluottamusmies Seija Virkkula.

Kelpokuljetus.fi:n Kouvolan luottamusmies on Leo Leskinen ja varaluottamusmies Markku Ojala.

 Työsuojeluvaltuutettu

Kari Heikkinen Pl 4711 48601 Karhula
I varavaltuutettu Tero Kelkka
II varavaltuutettu Sirpa Jääskeläinen

 Postin Kouvolan seudun työsuojeluasiamiehet 2003

Janne Lehtinen

Kouvolan jakeluterminaali

Riitta Hokkanen

Valkeala

Pekka Harju

Kuusankoski

läinenPekka Laine

Myllykoski

Tuula Jurvanen

Inkeroinen

Virpi Ahola

Koria

Merja Märkjärvi

Kausala

Inkeri Niinimäki

Voikkaa

Sirpa Jääskeläinen

sanomalehdenjakelu

©​ Raimo Heikkilä


©2019 Raimo Heikkilä - suntuubi.com