Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 16.1.2018


 

Lähde laihduttamaan ryhmässä

Tavoite

Ryhmään osallistuneen henkilön:

 • paino alenee ja painonhallinta säilyy

 • työ- ja toimintakyky paranee

 • mahdollinen lääkitys vähenee

 • ruokavalio muuttuu terveellisemmäksi

Kohderyhmä

Työntekijät:

 • joiden BMI on 28-35

 • jotka ovat motivoituneita laihduttamaan

 • viikkotyöaika vähintään 20 tuntia

Ryhmäkoko

10-12 henkilöä

Ohjaaja

Työterveyshoitaja

Seisomassa vasemmalla meikäläinen,joka laihtui noin 10 kiloa


 

 KYMEN OSASTO 124 R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS 2003

 

Vuoden 2003 yksi merkittävimmistä Postin puheenaiheista oli Postin tuoteuudistushanke. Hanke ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kaikki postilähetykset toimitettaisiin asiakkaille varhaisjakelun yhteydessä. Postin ja Postiliiton kesken on todettu ettei varhaisjakelun ja päiväjakelun yhdistäminen ole taajamissa taloudellista ja järkevää. Haja-asutusalueiden jakelujen aikaistaminen sen sijaan saattaisi parantaa ainakin sanomalehtien osalta palvelutasoa. Tältäkin osin ennen lopullisia päätöksiä on testattava, mitenkä haja-asutusalueen jakelun aikaistaminen käytännössä toimisi. Kokeilupilottien tulee kuitenkin olla yhteisesti sovittuja. Osastoamme lähintä pilottia kokeillaan Simpeleen alueella.

PPPPP pPPPPP Postiliitto käsitteli ja hyväksyi neuvottelutuloksen varhais- ja perusjakelun yhteistuotantomallin uudistamiseksi. Liiton ja Posti Tuotantopalvelun kanssa oli sovittu uudesta jakelun yhteistekemismallista, joka tuli voimaan 1.10.2003. Yhteistekemisen mallin tavoitteena on edistää henkilöstön kokoaikaista yhteiskäyttöä tuotannon eri prosessien välillä. Tämä mahdollistaa myös sovittaa tuotannossa tarvittava työmäärä ja käytössä olevat resurssit.


Postimies ja Postitorvi yhdistettiin yhdeksi lehdeksi

Joulukuun alusta alkaen liittolehdet Postimies ja Postitorvi alkoivat ilmestyä yhtenä lehtenä nimellä Reitti. Lehti on aikakausilehti -mallinen kooltaan 225 x 290 mm. Ilmestymiskertoja on 10-11 vuodessa.


 

Liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous

pidettiin Helsingissä 26. – 27.5.2003. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten tilinpäätösasioiden lisäksi mm. seuraavia asioita:

 

 • Hyväksyttiin Postin Toimihenkilöliitto PVL ry:n ja Postiliitto ry:n sopimus yhteisen liiton perustamiseen liittyvistä periaatteista ja toimenpiteistä.
 • Päätettiin, että liittohallituksen alaisuuteen perustetaan tasa-arvovaliokunta.

 • Merkittiin tiedoksi, että liiton palvelukseen aiotaan palkata lakimies vielä tämän vuoden aikana.

 • Velvoitettiin liittohallitus käynnistämään neuvottelut työnantajan kanssa koskien oman matkapuhelimen käyttökorvausta, kun sitä joudutaan käyttämään työtehtävien hoitamiseen.

 • Hyväksyttiin tiedotusvälineille annettu päätöslausuma.


   

Postiliiton liittovaltuuston syyskokous

pidettiin 19-20.11 Kiljavan Opistolla. Samaan aikaan samassa paikassa oli koolla myös Postin Toimihenkilöliitto PVL ry:n valtuusto. Valtuustot kuulivat yhteisesti selvitykset liittojen yhdistymishankkeen etenemisestä sekä työvoimaministeriön neuvotteleva virkamies Risto Laakkosen esitelmän aiheesta Työmarkkinoiden kehitysnäkymät- maahanmuuttopolittiikan haasteet. Kokouksen päätteeksi annettiin yhteinen päätöslausuma postipalvelulaista ja postin palvelujen tuottamisesta.
Osaston puheenjohtaja Tero Kelkka toimi liittovaltuuston jäsenenä.


KOULUTUS

Viestinvälitys- ja logististen palvelujen ammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logististen palvelujen ammattitutkinto luo työntekijälle ammatillisia valmiuksia koko toimialan näkökulmasta. Tarpeita tutkinnon rakentamiselle luovat kasvava kysyntä koulutetuista työntekijöistä ja ulkomaisten toimijoiden tulo Suomen kotimarkkinoille. Toimintaympäristön muutokset edellyttävät laaja-alaista osaamista, joustavuutta ja muutosvalmiutta. Myös tehokkuus- ja laatuvaatimukset erityisesti fyysisessä viestinvälityksessä kasvavat, kun palveluiden ja tuotteiden elinkaaret lyhenevät.

Peruskoulutustason vahvistamisella varmistetaan toimialan kilpailukyvyn ja henkilöstön työmarkkinakelpoisuuden säilyminen ja kehittyminen. Ammatillinen tutkinto tukee ja edesauttaa työntekijän ammatti-identiteetin vahvistumista ja uralla etenemistä.

Nosteella aikuisopiskeluun

Kouvolan seudun postilaiset olivat lähteneet aktiivisesti hakeutumaan aikuiskoulutukseen. Kouvolan seudun Noste ohjelmalla koulutetaan 30-54 vuotiaita aikuisia työn ohessa. ATK-ajokorttikoulutus on saanut suuren suosion. Toistakymmentä postilaista Kouvolan seudulta on aloittamassa opinnot.

SAK osallistuu Nosteeseen Osaava pärjää –projektilla. Osaava pärjää –projektissa SAK ja sen jäsenliitot tiedottavat Nosteen tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja valmentavat työpaikoille koulutuksen tukihenkilöitä eli pätevyysluotseja.

Noste –ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 330 000 suomalaista, heistä merkittävä osa on järjestäytynyt SAK:n jäsenliittoihin.

Järjestökoulutus

 • Pääluottamusmiesten koulutuspäivät 1-3.4. ja 1-3.10.2003 Raimo Heikkilä.

 • Puheenjohtajien neuvottelupäivät 28-29.10.2003 Tero Kelkka.

 • Postiliiton Koulutuspäivät 17-18.3.2003 Leo Leskinen.

 • Postiliiton Työsuojelun peruskurssi 23-25.4.2003 Pekka Laine.


   

Kouvolassa paneuduttiin työpaikan ongelmiin

Kouvolan jakelukeskus oli valittu valtakunnallisen Jaksu-projektin pilottipaikaksi. Projektin tavoitteena on kuvata ja määrittää toimintamalleja ja pelisääntöjä, joilla tuotantopalveluissa voidaan tukea ikääntyvien ja vajaatyökykyisten henkilöiden työssä selviytymistä samalla, kun työajan normimuutosten vaikutuksesta työn tekemiseen määritetty aika on nykyistä lyhyempi.

Kouvolan hyvinvointiryhmä on suunnitellut ja ideoinut pilotoinnin välineitä ja toimenpiteitä. Projekti käynnistyi jo syyskuussa 2002 tehdyllä häiriö/rassaavien asioitten kartoituksella. Suurena puutteena työntekijöiden työssä pidettiin esityön työajan riittämättömyys, mikä suurelta osin johtui siitä että Kouvolan jakeluterminaaliin saapuu liian paljon sekaisin olevaa postia, mikä aiheuttaa töiden mitoittamatonta kertaantumista. Erityisesti kuukauden vaihteet koettiin hyvin raskaina. Jatkuvat kiristykset systeemissä söivät miestä. Sairauslomat ja väsyminen lisääntyvät, revitäänkö tuloksenteko kantajan selkänahasta kysyttiin vastauksissa? Kimppakuljetukset saivat arvostelua. Kuljetus ei voi toimia isolla porukalla, siinä tulee väkisin toisille pitkiäkin odotuksia, ”säästöäkö uusi auto”. Odottelusta vaadittiin kimppakyytilisää. Enemmän esityötä sisältävissä piireissä työskenteleville tuli stressiä, että ehtivät toisten mukaan ja vastaavasti nopeille joutokäyntiä. Yhteiskuljetuksessa olevien piirien todellinen kantoaika oli erimittainen. Kyselyn mielipiteenä oli, että liian monelle posti on välttämätön paha ja oman työnarvostus lähentelee nollaa. Unohdetaan, että ollaan etuoikeutetussa asemassa, koska on työpaikka ja tärkeää sosiaalista kanssakäymistä josta työtön voi vain uneksia. Työntekijät olivat erittäin aktiivisia ja innostuneita osallistumaan häiriökartoituksen pohjalta tehtävien toimenpiteitten valintaan ja suunnitteluun. Oli aistittavissa aitoa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Häiriökartoitusten perusteella selvästi tärkeimmäksi jaksamiseen vaikuttavaksi asiaksi nousi esityöajan riittämättömyys.

Työpaikalla tehtiin työpaikkavideo työturvallisuus- ja ergonomia-tilanteiden kartoittamiseksi. Esimiehet ja luottamusmiehet purkivat yhdessä henkilöstön kanssa sekä luokitellut ”häiriöt” että videosta esille nousseet asiat osallistavassa palaverissa. Sähköisistä apuvälineistä yleinen mielipide oli positiivinen. Apuvälineet ovat auttaneet työssä jaksamista. Laitteiden edelleen kehittämistä toivotaan, eteenkin akkujen tehon suhteen.

Kilo- ja rentoutusryhmät käynnistyivät syksyllä ja kuntokuriiri järjesti ohjattuja kuntosalikäyntejä.

Elokuussa tehtiin tutustumis-, yhteistyö- ja virkistäytymisretki Lappeenrannan postikeskukseen ja seilattiin Saimaan vesillä.

Esimiehet ja luottamusmiehet pitivät yhdessä henkilöstölle kolme infotilaisuutta ja lisäksi jakelupäällikkö järjesti osallistavat palaverit kahdessa osassa koko henkilöstölle. Käytännön toteutus oli hoidettu esimiesten, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun toimesta.

Projektin tuloksena työntekijöiden edustajat esittivät perustavaksi Postin Kymenlaakson jakelupalvelualueelle työsuojelua edistämään työryhmän. He pitivät työryhmän perustamista tärkeänä, sillä työntekijäin turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet ympäristön tekijät. Myönteinen vaikuttaminen näihin tekijöihin edellyttää työnantajan ja työntekijäin kitkatonta yhteistyötä, perusteltiin työryhmän tarpeellisuutta. Työnantajan edustajat hyväksyivät esityksen. Työntekijöiden edunvalvojien ja esimiesten yhteistyö oli ollut koko projektin ajan erinomaista.


POSTILIITON KYMEN OSASTO 124 RY:N VUOSIKOKOUS 15.3.2003

pidettiin Hotelli Ravintola Kymenhovissa , Kouvolassa. Läsnä oli yhteensä 24 osanottajaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta ja kokouksen sihteeriksi Raimo Heikkilä.

Kutsuvieraaksi saapui kansanedustaja Valto Koski. Puheenvuorossaan Valto Koski otti kantaa suunniteltuihin Postin jakelujärjestelmien muutoksiin. Hän korosti, että muutoksissa on kuunneltava työntekijöitä ja heidän ammattiliittoaan.

Postin hallintoneuvoston roolia tulee vahvistaa ja suotavaa olisi, että liikenneministeri tulisi työväen puolueista. Valto Koski esitti kalvosarjan eläke- ja sosiaaliuudistuksista

Tero Kelkka ja Raimo Heikkilä kertoivat näkökantoja Laajakallion mökin käytöstä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että osaston kesämökki, Laajakallio on nykyisen vuokrasopimuksen (päättyy 30.4.2003) jälkeen kaikkien osaston jäsenien perheineen käytössä.

 • Heikki Merivirta esitti ammattiosaston toimintakertomuksen 2002.
 • Annika Kurittu esitti osaston tilikertomuksen vuodelta 2002, liite 4 ja Heikki Merivirta luki tilintarkastajien lausunnon.
 • Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.
 • Työkaverini Seppo Löytyn hautajaisissa vasemmalta Risto Marttila, Leo Leskinen ja minä.

 

POSTILIITON KYMEN OSASTON SYYSVUOSIKOKOUS

  

Syysvuosikokous pidettiin

lauantaina 29.11.2003

  ravintola Kymenhovissa.

Läsnä oli noin 30

ammattiosaston jäsentä ja

kutsuvieraana

valtakunnallinen

pääluottamusmies Kari

Lempinen (seisomassa) 

Lahdesta .

 

 

 

Kokouksesta oli tiedotettu lokakuun 2003 Postimies-lehdessä, työpaikkojen ilmoitustauluilla ja 26.11.2003 ilmestyneessä PK-lehden järjestöpalstalla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Merivirta ja kokouksen sihteereiksi Leo Leskinen ja Raimo Heikkilä. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Koskelainen ja Pekka Kaaranto.

Pääluottamusmies Kari Lempinen esitteli kalvosarjan Postin suunnitteilla olevasta tuoteuudistuksesta.

Heikki Merivirta esitteli osaston toimintasuunnitelman 2004 ja Tero Kelkka talousarvion 2004. Raimo Heikkilä kertoi Suur-Savon sähkön tarjouksesta liittymän asentamisesta Suolaskille. Päätettiin, että Suur-Savon Sähkö-yhtiöt rakentaa sähköjohdon, joka päättyy rakennuspaikan läheisyyteen pystytettävään pylvääseen. Sähköyhtiö arvioi liittymän valmistuvan 31.5.2004 mennessä. Toimikunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2004 valittiin Tero Kelkka.


Toimikunta 2003

 Kokoukset ja keskeiset päätökset

 

9.1.2003

 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Leo Leskinen
 • Sihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä. Varasihteeri valitaan tarpeen mukaan, jos sihteeri on estynyt

 • Taloudenhoitajaksi valittiin Annika Kurittu.

 • Lomavastaavaksi valittiin Tero Kelkka

 • Tiedotussihteeriksi valittiin Raimo Heikkilä.

 • Jäsenasioiden hoitajaksi valittiin Raimo Heikkilä.

 • Nuorisovastaavaksi valittiin Kaisu Hynynen.

 • Opintovastaavaksi valittiin Tero Kelkka.

4.3.2003

 • Postiliiton koulutuspäiville 17-18.3 osallistui Leo Leskinen.

 • Osaston kevätvuosikokous pidettiin 15.3 Kymenhovissa Kouvolassa. Kokousvieraana kansanedustaja Valto Koski. Vuosikokous onnistui erinomaisesti

 • TSL:n Kouvolan Seudun opintojärjestön edustajiston kokoukseen 17.3 pidettävään kokoukseen osaston edustajiksi valittiin Seija Virkkula ja Raimo Heikkilä.

 • Sak:n Kouvolan seudun apj:n edustajiston kokoukseen kokousedustajiksi 31.3 pidettävään kokoukseen valittiin Tero Kelkka, Raimo Heikkilä ja Seija Virkkula.

 • Valittiin Raimo Heikkilä osaston mökkivastaavaksi.

 • Päätettiin pitää osaston pilkkikisat 29.3.2003 klo 9-13 Jaalan Pyhäjärvellä.

 • Pilkkikilpailun tulokset, kolme parasta

  Eija Tuukkanen

  1615

  Kouvola

  1

   

  Leo Savolainen

  1380

  Kouvola

  2

   

  Unto Alajääski

  1065

  Kouvola

  3

   

 • Osaston darts & biljardikilpailujen vastuuhenkilöksi nimettiin Tero Kelkka.

 • Osaston darts- tikkakilpailut pidettiin lauantaina 26. huhtikuuta Ravintola Vanhassa Mestarissa Valtakatu 11 Kouvola.

 • Postiliiton talvipäiville osallistuvat osaston edustajina:Tero Kelkka, Leo Leskinen, Tuula Jurvanen, Tuula Nerkko, Seija Virkkula ja Anu Huikko ja Asta Kivinen

8.4.2003

 • Päätettiin hyväksyä Suur-Savon sähkö-yhtiöiden tarjous liittymismaksusta Jaalan tilalla Laajakallio 7:57 sijaitsevalle osaston loma-asunnolle.

 • Hyväksyttiin TKH-Sähköistyksen tarjous sähkötöistä ja tarvikkeista.

 • Suolaskin sähköistyksestä päätetään myöhemmin.

 • Päätettiin, että Suolaskin päärakennus ja sauna ovat ilman varauksia kaikkien osaston jäsenten perheineen käytössä ilmaiseksi.

 • Saunamökin majoitustiloja vuokrattiin enintään viikoksi jäsenten käyttöön kesäaikana 1.5 - 30.9.2003.

 • Saunamökin majoitustiloista perittiin maksua.

 • Suolaskin siivoustalkoot pidettiin perjantaina 16 toukokuuta klo 16.00 alkaen. Mökille mentiin omilla kuljetuksilla. Osasto tarjosi talkooväelle talkooeväät. Sauna oli kuumana.

 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän tekemä esitys osaston esitykseksi Postiliiton liittovaltuustolle: Postiliiton Kymen osasto 124 ry esittää Postiliiton liittovaltuustolle, että se velvoittaa Postiliiton liittohallitusta toimimaan niin, että Oiva- hankkeelle asetetaan selkeät postiliittolaiset reunaehdot ja erityisesti kiinnitetään huomiota työssä jaksamiseen ja työpaikkojen turvaamiseen.

 • Postiliiton kesäpäivät järjestetään Jyväskylässä 14. – 15.6.2003.

 • Kouvolan Työväen Sekakuoron 20-vuotis juhlakonsertti 12.4 osastoa edustavat Tero Kelkka ja Tuula Nerkko.

10.6.2003

 • Päätettiin hankkia puutarhakeinua ja sänky Hannu Kajanderilta Suolaskille.

 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän laatimat säännöt Suolaskin ja Pahasaaren Laajakiven mökkisäännöiksi.

 • Sulansalmen yksityistien tiehoitokunnan 6.6 pidettyyn kokoukseen osallistuivat osaston edustajina Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo ja Raimo Heikkilä.

 • Hyväksyttiin Tero Kelkan esitys, että SAK:n nuorten tapahtumaan Tampereelle osallistuville maksetaan linja-automatkalippu.

Tapahtumaan osallistuivat: Tero Kelkka, Ari-Pekka Purrenheimo, Janne Keinänen, Tuomas Rautala ja Mika Kääriäinen.


 

Eläkeläistilaisuus

Ammattiosasto järjesti Kouvolan seudun Posti-Tele eläkeläisille vierailun Suolajärven Suolaskille tiistai-iltapäivänä elokuun 5. päivänä. Sää oli sopivan oloinen viettää iltapäivää lohikeitosta, saunomisesta ja yhdessäolosta nauttien. Asiaan kuului puheissa työmuistelot, mökkimuistelot ja ajankohtaiset kuulumiset niin Postiliitosta kuin Postistakin. Aavikon pojilta: Leo Savolaiselta ja Mosse Karjalaiselta kuulimme historian havinaa mökin menneiltä vuosilta. Moni vastoinkäyminen mökin rakennusvaiheilta sai vuosien päästä makoisat naurut. Silloinen aktiivinen mökkitoiminta on vuosien saatossa huvennut muutaman asiasta kiinnostuneen talkootoiminnaksi, mutta kuitenkin mökin säilyttämistä ammattiosaston hallinnassa pidettiin arvokkaana ja säilytettävänä asiana. Postin terveiset tilaisuuteen toi aluejohtaja Tapani Väisänen. Pääluottamusmies Raimo Heikkilä kertoi ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Ruokailusta vastasi maanmainio kokki Terttu Laitinen. Tero Kelkka huolehti, että kaikki osanottajat löisivät perille Suolajärven rantaan. Yhteisenä toivomuksena oli, että tavattaisiin samoissa merkeissä ensivuonakin. Myös järjestäjät saivat sydämelliset kiitokset.

 • Postin joukkue sijoittui Litran viestissä kolmanneksi.

 • Kuntaseiskan postin petanquekilpailut

tulokset: singeli 1.Petri Nummela, 2.Eero Takki ja 3.Seppo Kurittu & Jorma Koskelainen

parikilpailu (arvotut parit)  1.Juha Musto/Eero Takki ja 2.Seppo Kurittu/Tero Kelkka


Retkellä Valkealan vesillä ja näytelmää katsomassa

Terttu Laitinen

Voiko näytelmän tekijät toivoa parempaa säätä kuin se oli 1.7.2003

musiikkinäytelmän ensi-illassa. Taisimme olla sulassa sovussa

metsänhenkien ja ilmanherran kanssa. Lämpöä riitti, tuulta ei juuri

ollenkaan. Järven pinta oli tyyni ja sorsien kelpasi uiskennella rauhassa.

Saavuimme katsomaan näytelmää vesibussilla. Vuohijärvellä ja Repovedelle

tuudittauduimme sopivasti Repoveden kansallispuiston lumoon. Jylhät

maisemat ihastuttivat vesibussissa olleita retkeläisiä. Jo nämä järviltä päin

nähdyt karut maisemat takasivat retken onnistumisen.

Voikkaan jakelutoimipaikassa työskentelevän, monista ammattiosaston

tapahtumista tutun postiliittolaisen Matti Virtasen kirjoittama ja säveltämä

musiikkinäytelmä oli sijoitettu Repoveden Kuutinlahdelle. Puitteet

näytelmälle olivat mahtavat. Kuoro ja orkesteri vastarannalla kivikkoisen

kallion reunalla ja näyttämö katsomon puolella, veden päällä olevalla

laiturilla.

Näyttelijät saapuivat veneillä. Olipa oiva keksintö. Äänentoisto oli hyvä:

Puheesta ja laulujen sanoista sai selvän eikä mitkään äänet hukkuneet

metsään. Näytelmä oli toteutettu hyvin. Nuoret pojat puhuivat luontevasti

murteella, kuten myös miehet 1950-luvulta. Esityksen 1990-luvun miehet

jaarittelivat juttunsa kuten vanhemmat miehet vain osaavat. Repliikit ja

laulut olivat sopivasti sekaisin ja laulujen sanoissa oli hauskoja juttuja.

Sävelet olivat kauniita ja tulkinnat mahtavia.

Näytelmässä viisi "poikaa" (kaksi tyttöä poikien roolissa) olivat Repoveden

erämaassa leiritulilla. Siellä heidän omat jutustelut ja haaveilut olivat omaa

luokkaansa. Solmitaan ikuinen veljeys- ja verivala, mitkä sitovat poikien

toveruuden. Pojat oppivat myös kuuntelemaan erämaan hiljaisuutta.

Näytelmän edetessä, toisessa osiossa pojat olivat miehistyneet.

Tarkasteltiin mitä kenestäkin oli tullut, muisteltiin sota-aikoja ja nautittiin

yhteisistä hetkistä Valkealan erämaassa.

Seuraavassa osiossa miehet olivat jo ikääntyneitä ja tapasivat lapsuuden

verivala-paikalla. Yksi oli kuitenkin joukosta poissa, Väiski. Muisteltiin mitä

kaikkea Väiski oli saanut aikaan elämänsä aikana: Kultareitin, Orilammen

majan ja ym.

Mieleeni jäi itämään ajatus hiljaisuudesta, mistä emme ehkä osaa riittävästi

nauttia kaiken kiireen keskellä. Samoin ajattelin ystävyyttä, mitä emme

osaa vaalia samaan tapaan niin kuin lapsena. Toivottavasti tätä näytelmää

esitetään enemmän kuin kolme kertaa, koska näin hienoihin maisemiin ja

puitteisiin oli rakennettu toimiva ja onnistunut näytelmä.

Teatteri- ja luontoretkelle osallistui noin 30 postilaista pääasiassa

Valkealasta, Kuusankoskelta, Voikkaalta ja Kausalasta. Ryhmänvetäjänä

toimi jakelupäällikkö Ilkka Kotola. Tänne on palattava uudestaan oli monen

retkeläisen mielissä.


Postin Kaakkois-Suomen tuotannon väki kokoontui Heimariin perinteisille kesäpäiville 23. elokuuta. 

​Kuvassa Tuija Ikonen kärrin työntö kilpailussa.


 

Kouvolan jakeluterminaalin henkilökunnan retki tehtiin 9.8.2003 Lappeenrannan seudulle. Bussissa kerrottiin työhyvinvointiin liittyvistä seikoista. Lappeenrannassa tutustuttiin postikeskukseen, minkä jälkeen ruokailimme Lemillä paikallista särää nauttien. Illalla tutustuttiin Lappeenrannan nähtävyyksiin maalta ja Saimaalta katsoen.


 

 • 30.9 pidettävään SAK:n Kouvolan seudun apj:n edustajiston kokoukseen valittiin osaston edustajiksi Tero Kelkka, Raimo Heikkilä ja Teija Hakalin.

 • Apj:n hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Tero Kelkka ja varajäseneksi Raimo Heikkilä.

 • Syysvuosikokous päätettiin pitää 29.11 ravintola Kymenhovissa, Kouvolassa.

 • Päätettiin käynnistää varaluottamusmiesvaalien toimenpiteet viikolla 39.


   

 • Osaston jäsenkohtaisten selvitysten yhteenveto 1.1-30.6.2003​ työnantajan perintä naisia 185, miehiä 144, yhteensä 329.

 • eläkkeellä 169

 • jäseniä yhteensä 498


   

 • Maanmittaustoimituksen kokoukseen osaston edustajaksi valittiin Raimo Heikkilä

 • Hyväksyttiin Raimo Heikkilän selvitys kesämökkien käytöstä ja tehdyistä sekä tehtävistä remonteista.

16.11.2003

 • Todettiin, että aluepäällikkö Juha Haapsaari on siirtynyt toisiin tehtäviin Itä-Suomen tuotannon kuljetuspäälliköksi. Kouvolan jakelupalvelualueen aluepäällikön tehtävä on haussa

Postinjakaja Matti Virtasen menehtyi työtapaturmaisesti hirvikolarissa 24.10.2003.

 

Postinjakaja, muusikko ja näytelmäkirjailija

Matti Virtanen menehtyi

työtapaturmassa kotitalonsa läheisyydessä,

hirvikolarissa Valkealan

Oravalassa sumuisena yönä 24.10.2003. Hän

oli syntynyt vuonna 1957.

Postin palvelukseen hän tuli 1976.

Kuusankosken, Voikkaan ja Jaalan

jakelureitit olivat Matille tuttuja. Kimolassa hän

oli erityisen pidetty,

postinsaajat huolehtivat Matista niin ettei nälkä

päässyt usein jakelureitillä yllättämään.

Matin luomisvoima vei häneltä yhä enemmän aikaa, joten hän

päätti siirtyä jakamaan sanomalehtiä Jaalaan. Matti Virtanen oli tunnollinen

työssään ja harrastuksissaan. Hän oli energinen ja luova ihminen. Hoiti

hommansa mihin ryhtyi. Ei koskaan sanonut ei vaan etsi eri ratkaisuja. Hän

oli hyvä organisoimaan. Siitä on muistoissamme Matin kirjoittama ja

säveltämä musiikkinäytelmä Lapinsalmi Erämaanportti, mikä esitettiin

kesällä 2003 Repoveden kansallispuistossa. Esitys oli mitä mainiointa

mainosta Valkealan kunnalle ja kansallispuistolle, kolmessa varsinaisessa

esityksessä ja kutsuvierasnäytännössä oli katsojia noin 1600. Myös video on

tekeillä esityksestä. Tämä oli Matin toinen näytelmä. Ensimmäisen

kyläpelimannista kertovan näytelmän hän teki Myrskylän kesäteatterille

2002. Matti Virtasen luovuudesta on muistona myös tapaus viime vuoden

työpaikan pikkujouluista, missä hän yhdeltä istumalta väänsi laulun

pikkujouluja varten. Pappatunturit olivat lähellä Matin sydäntä, niinpä hän

laittoi vireille pappamopokerhon perustamisen. Myös tähän ja 60-lukuun

liittyvää näytelmää hän valmisteli, mikä jäi kesken. Matti Virtanen esiintyi

usein myös toisen voikkaalaisen postimiehen Heikki Merivirran kanssa.

Heikki muisteli Matin olleen hyvin vaatimattoman, mutta ammattitaitoisen

hanuristin. Eihän meidän tarvitse harjoitella oli Matti tuumannut ennen

esitystä Heikille. Esitysten välissä usein kerrottiin toisistamme hyviä juttuja

niin että saatiin yleisö hyvälle tuulelle, muisteli Heikki Merivirta. Osoituksena

Matin taidoista oli sekin, että hän sävelsi ja sanoitti levyn Tulisit juuri nyt

jolla mm. Marita Taavitsainen lauloi kolme Matin säveltämää, sanoittamaa

ja tuottamaa kappaletta. Omia äänitteitä Matti on tehnyt kaiken kaikkiaan

viisi.

Hän soitti useiden muidenkin solistien ja yhtyeiden levyillä. Keikkoja Matti

teki pääasiassa oman yhtyeensä ja useiden eri solistien kanssa.

Ammattiosaston tapahtumissa Matti esiintyi usein. Kouvolassa pidetyillä

Postiliiton kesäpäivillä hän esiintyi myös. Hattu, haitari ja pussihousut olivat

hänen tavaramerkkinsä silloinkin. Viimeinen konserttiesiintyminen Matilla oli

19. lokakuuta Kuusankosken Harmonikansoittajat ry:n 45-vuotiskonsertissa

Mattia jäi kaipaamaan omaisten lisäksi lukemattomat ystävät ja työtoverit

sekä Postiliiton Kymen osasto 124 ry.

 


 • Päätettiin osallistumisesta TSL:n pikkujoulujuhlaan 29.11.2003


   

 • Varaluottamusmiesvaalin ehdokasasettelussa alueelle perusjakelu Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski Todettiin syntyneen sopuvaalin (yksi ehdokas). 1.11.2003 varaluottamusmiehenä toimii oman luottamusmiestehtävän lisäksi Janne Lehtinen.


   

 • Todettiin, että Postiliiton aluejärjestön kurssille 22-23.11 ei ole halukkaita osanottajia.

 • Päätettiin avustuksesta Anjalankosken postilaisten retkelle Tallinnaan. Todettiin retkelle osallistuneen 17 osanottajaa.


   

 • Päätettiin esittää Raimo Heikkilää Postiliiton Kaakkois-Suomen aluejärjestön neuvottelijaksi valmistelemaan Postiliiton liittokokousta 2005.


   

 • Vuonna 2003 ammattiosastoon liittyi 6 ja erosi 4 jäsentä.


   

Kuvassa Kouvolan postin sakki vierailulla Pasilan postikeskukseen 2003


Työväenlehtituki

Liitto tukee 12 eurolla jäsenen tilatessa vähintään kerran viikossa ilmestyvän työväen­lehden. Vähintään 4 päivänä viikossa ilmestyvälle lehdelle tuki on 24 euroa. Kun lehteä tilatessa ilmoittaa olevansa liiton jäsen, tuki otetaan huomioon alennuksena ensimmäisessä lehtilaskussa.

 • Postiliiton Kymen osasto 124 ry myönsi lisäksi omaa lehtitukea vuonna 2003 46 kpl.


   

Kesämökit

Kesäkausi oli osaston kesäpaikoilla kahtiajakoinen: Pyhäjärvellä riitti mökin käyttäjiä ihan mukavasti, kun taas Suolaskilla oli melko hiljaista.

Mökkien remontteja jatkettiin.

Pahasaaren Laajakallio sähköistettiin ja mökille hankittiin kalustoa: jääkaappi, sähkölevyt, mikro ja mökkisänky sekä television katseluvalmius.

Suolaski oli pitkin kesää kärsinyt mökkien ilmastointiongelmista. Nyt nämäkin asiat alkaa olla kunnossa. Ilmastointiaukkoja tehtiin molemmille majoitustiloille.

Myös Suolaskilla voi nyt keinua keinussa.

Puita on keräiltiin tontilta.

Makuuhuoneiden pienet ikkunat korvattiin isohkolla käytetyllä ikkunalla ja hankittiin laminaattia makuuhuoneiden lattioille ja maalia seinille.

Asiattomien vierailut mökeillä aiheuttivat harmia ja Pahasaaren Laajakallion mökille murtauduttiin kaksi kertaa hajottamalla lukkojen pidikkeet.

Sähköt Laajakalliolle hankittiin Suur-Savon Sähköltä ja sähkötyöt TKH-Sähköistys toiminimeltä.

Pahasaaren yksityistien vuosikokous pidettiin 15.6.2003 ja Puralan yksityistiekunnan vuosikokous 6.7.2003 sekä Sulansalmen tiehoitokunnan vuosikokous 6.6.2003.


 

Mielenilmaus 11. – 12.12.2003 Kelpokuljetuksessa

Postiliitto järjesti mielenilmauksen Kelpo Kuljetus Fi Oy:ssä. Mielenilmaus alkoi 11.12.2003 klo 18.00 ja päättyy 12.12.2003 klo 06.00. Tänä aikana ei ajettu Kelpokuljetuksen postikuljetuksia. Myöskään Kelpokuljetuksen alihankkijoiden ajamia postikuljetuksia ei purettu eikä lastattu. Postikeskuksissa ja terminaaleissa ei posteja luovutettu mielenilmauksen piiriin kuuluviin kuljetuksiin. Kouvolan terminaalin työnantajaedustajien kanssa käytiin asiat läpi ennen h-hetkeä. 11.12. klo 18.00 – 12.12. klo 06 välisenä aikana oli päivystävänä vahtina Leo Leskinen.


ITÄ-SUOMEN PALVELUALUEEN YT-RYHMÄ

Yt-ryhmän työnantajan edustajina olivat Tapani Väisänen, Juha Haapsaari, Tapani Miettinen, Juha Rautio ja Eikka Urpilainen, Jukka Kytöjoki, Maire Kainulainen

Työntekijöiden edustajina pääluottamusmiehet: Veli Eschner Joensuu, Vesa Lappalainen Mikkeli, Viljo Kukkonen Tietoliikenneliitto, Markku Varinen Kuopio Raimo Heikkilä Kouvola, työsuojeluvaltuutetut Kari Heikkinen Kotka, Pentti Hirvonen Joensuu, Pentti Holm Kuopio Tiina Munne Etelä-Karjala

Palvelualuetasolla oli koettu olevan tyhjiö yhteistoiminnassa ja TP:n johto oli edellyttänyt yt -ryhmän perustamista palvelualueille. Ryhmä ei korvannut varsinaisia yt - neuvotteluja, jonka korkein taso oli edelleenkin tuntemusta sekä lisätä avointa vuoropuhelua.


Kuntaseiskan (Kouvolan seutu) alueen luottamusmiehet

  Kymenlaakson Postin tuotannon pääluottamusmies Raimo Heikkilä

  Varapääluottamusmies Tero Kelkka.

Postin Kymenlaakson perusjakelun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Tero Kelkka ja varaluottamusmies Janne Lehtinen.

Postin Kymenlaakson perusjakelun ja sanomalehdenjakelun alueelle 45910 Voikkaa, 45370 Valkeala, 47400 Kausala ja 45610 Koria  alueluottamusmies Janne Lehtinen. Hänen varaluottamusmies on Terttu Laitinen.

Postin Kymenlaakson sanomalehdenjakeluun alueelle Kouvola, Anjalankoski, 45700 Kuusankoski alueluottamusmies Annika Kurittu ja varaluottamusmies Seija Virkkula.

Kelpokuljetus.fi:n Kouvolan luottamusmies on Leo Leskinen ja varaluottamusmies Markku Ojala.

 Työsuojeluvaltuutettu

Kari Heikkinen Pl 4711 48601 Karhula
I varavaltuutettu Tero Kelkka
II varavaltuutettu Sirpa Jääskeläinen

Postin Kouvolan seudun työsuojeluasiamiehet 2003

Janne Lehtinen

Kouvolan jakeluterminaali

Riitta Hokkanen

Valkeala

Pekka Harju

Kuusankoski

Pekka Laine

Myllykoski

Tuula Jurvanen

Inkeroinen

Virpi Ahola

Koria

Merja Märkjärvi

Kausala

Inkeri Niinimäki

Voikkaa

Sirpa Jääskeläinen

sanomalehdenjakelu

 


©​ Raimo Heikkilä

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com