Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 30.10.2018 

 

21. helmikuuta 1917 pöytäkirja tehty vuosikokouksesta Suolasen talossa

1 § Edellisen kokouksen pöytäkirja  hyväksyttiin.

2 § Wiime vuoden vuosi- ja tilikertomus hyväksyttiin sellaisinaan ja johtokunnalle myönnettiin täydellinen tilivapaus.

3 § Osastomme puheenjohtajaksi valittiin W. Hietanen,

W. Hietanen,

varapuheenjohtajaksi E. Lin­droos,

rahastonhoitajaksi K. Rohrer joka samalla toimii hau­tausapurenkaan asiamiehenä,

kirjuriksi W.Suolanen,

vara­kirjuriksi H. Kolehmainen ja

johtokunnan jäseneksi U. Kolehmainen.

4 § Jäsenmaksu päätettiin pitää entisellään 50 penniä kuukaudelta.

5 § Wirkailijoiden toimet päätettiin pitää edelleen palkatta.

6 § Iltamat päätettiin pitää ensikuun ajalla Kouvolan kylän W.P.K.n talolla ja Korian nuorisoseuran talolla Iltamien ohjelmista huo­lehtii H. Kolehmainen.

7 § Rahastonhoitajamme K. Rohrer valtuutettiin osastomme puolesta iltamalupia ja ilmoitusaviisia hankkimaan tämän vuoden ajalla.

8 § Kaikki tämän vuoden kokoukset päätettiin pitää matkailijakoti "Untolassa."

 

Pöytäkirja tehty kokouksesta maaliskuun 24. 1917 Matkailijakoti Untolassa 

1 § Luettiin ja

hyväksyttiin edellisen kokouksen 

pöytäkirja.

2 § Keskusteltiin edustajan lähettämisestä Postijooniyhdistyksen vuosikokoukseen, mikä on muutettu huhtikuun 1, 2 ja 3 päivänä 1917pidettäväksi ja päätettiin lähettää. Walituksi tuli salaisella äänestyksellä E. Lindroos ja H. Kolehmainen varalle.

3§ Keskusteltiin Suomen Postijooniyhdistyksen, SPY:n liittymisestä ammatilliseen työväen liittoon. Osaston enemmistön mielipide oli, että SPY liittyisi yllämainittuun työväen liittoon. Vuosikokouksen päätöksellä Suomen Postijooniyhdistys, SPY liittyi Suomen Ammattijärjestöön (SAJ). Päätös Ammattijärjestöön liittymisestä syntyi 53-1. Vuoden 1917 Ammattijärjestöön kuului 31 ammattiliittoa ja liki 161000 jäsentä.

  • Postiliitto perustettiin Tampereella 8.1.1906 nimellä Suomen Postiljooniyhdistys.

  • Oma ydistys Kouvolaan perustettiin 5.10. 1915.

  • SAK perustettiin 19.–20. lokakuuta 1930 Helsingissä pidetyssä kokouksessa.

  • Perustamista edelsi vanhan ammattijärjestön hajoaminen loppuvuodesta 1929, kun

sosialidemokraatit lähtivät kommunistien hallitsemasta liitosta.

4 § Keskusteltiin vuosikokouksessa palkkiosta tulevista keskusteluista ja päätettiin edustajalle lausua evästyksenä ettei palkkioitten erotukset olisi niin suuret kuin nykyään voimassa olevan  palkkaus-järjestelmän mukaan.

5 § Keskusteltiin kalliin ajan korotuksen ehkä uudelleen tehtävästä anomuksesta ja lausuttiin toivomuksena; että prosentti korotuksessa tulisi olemaan suurempi pienemmissä palkkioluokissa.

6 § K. Rohrerin pyynnöstä, koska hän eroaa postilaitoksesta 

ja postiljooniyhdistyksestä, valittiin hänen tilalleen rahastonhoitajaksi ja hautausapu-renkaan asiamieheksi W. Suolanen ja samalla valtuutettiin W. Suolanen myöskin osastomme puolesta iltamalupia ja ilmoitusaviisio hankkimaan tämän vuoden ajalla.

 

Pöytäkirja tehty 10. huhtikuuta 1917 postiljooni E. Lindroosin asunnossa

1 § Osastoomme liittyi kaksi uutta  jäsentä: Emil Henrik Kokkonen ja Eino Armas Tiilikainen.

2§ Osastomme edustaja  Heikki Kolehmainen selvitti SPY:n vuosikokouksessa esillä olleista asioista mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä.

3 § Osastostamme eronneelle Kaarlo Rohrerille päätettiin yksimieli­sesti ostaa lahja noin 30-35mk. arvoinen. Lahjan ostajiksi va­littiin E. Lindroos ja W. Hietanen.

4 § Maanantai päivän aamukannoista päätettiin, että silloinkin on oltava neljäkantajaa niinkuin muinakin päivinä.

 

Pöytäkirja tehty 9. toukokuutan1917 Heikki Kolehmaisen talossa

1§ Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.

2 § Johtokuntaan, postilaitoksesta ja samalla osastomme eronneen johtokunnan jäsenen Kaarlo Rohrerin tilalle valittiin Eino Tii­likainen.

3 § Yksi postiljooni päätettiin pyytää lisää ja anomus päätettiin jättää  Postihallitukselle Keskustoimikunnan kautta. Anomusta tekemään valittiin  V. Hietanen ja W. Suolanen. Kouvolan yhdistys teki anomuksen yhden lisämiehen saamisesta täkäläiseen postitoimistoon, minkä johdosta lähetettiin erityinen kirjelmä Suomen Posteljooniyhdistyksen keskus-toimikunnalle.

Anomuksen liiton keskustoimikunta jätti Postihallitukseen 23. kesäkuuta 1917.

Maanantai- päivän aamukannoista päätettiin, että silloinkin on oltava neljä kantajaa niin kuin muina päivinä.  Osaston alkuaikoina ei ollut kuin kaksi posteljooni nimikettä, vakinainen ja ylimääräinen. Vakinaiseksi päästyään ei sitten enää mitään kohoamismahdollisuuksia ollut, joten siihen asemaan päästyään sai olla varsin tyytyväinen. Vakinaisia virkoja ei lisätty läheskään siinä suhteessa kuin työvoimaa yleensä.

4 § Wiimeisten kahden kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

5 § Keskustoimikunnan lähettämän kiertokirjeen johdosta hyväksytään Keskustoimikunnalle vapaus toimia viime vuosikokouksen määräyk­sien mukaisesti.

Osaston alkuaikoina ei ollut kuin kaksi posteljooni nimikettä, vakinainen ja ylimääräinen. Vakinaiseksi päästyään ei sitten enää mitään  kohoamis mahdollisuuksia ollut, joten siihen asemaan päästyään sai olla  varsin tyytyväinen. Vakinaisia virkojei lisätty läheskään siinä suhteessa kuin työvoimaa yleensä.

 

Pöytäkirja tehty S.P.Y Kouvolan osaston kokouksessa kesäk 10 pnä V. Suolasen talossa

1 § Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.

2 § Johtokuntaan, postilaitoksesta ja samalla osastomme eronneen johtokunnan jäsenen Kaarlo Rohrerin tilalle valittiin Eino Tii­likainen.

3 § Yksi postiljooni päätettiin pyytää lisää ja anomus päätettiin jättää Postihallitukselle Keskustoimikunnan kautta. Anomusta tekemään valittiin V. Hietanen ja allekirjoittanut.

4 § Vakinaisten miesten kesälomat päätettiin alettavaksi heinäk. 1 pstä uusiksi V. Hietanen, toiseksi U. Kolehmainen, kolmanneksi H Kolehmainen ja viimeksi E. Lindroos.

 

Pöytäkirja tehty heinäkuun 4. 1917 H. Kolehmaisen talossa

Läsnä kaikki jäsenet

1 § Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

2 § Huhtik. 10 pnä 1917 tehdyn pöytäkirjan 3.s pykälä, joka koskee lahjanostoa postilaitoksesta ja samalla osastostamme eronneelle Kaarlo Rohrerille, kumotaan täten kun kassa ei ole ollut käytettävissämme.

3§ Keskusteltiin ennemmin tekemämme anomuksen johdosta yhden lisä­miehen saamisesta täkäläiseen postitoimistoon, jonka johdosta lähetettiin erityinen kirjelmä SPY:n Keskustoimikunnalle, jonka anomuksen Keskustoimikunta on jättänyt Postihallitukseen 23 pnä kesäkuuta 1917 ja pyydettiin, että  Keskustoimikunta ottaisi selvän sanotun pyynnön johdosta ja antaisi meille tiedon siitä toimikunnalle 15.  päivään mennessä.

4§ Postihallitukselle lähetettiin Keskustoimikunnan kautta seuraa­van sisältöinen pyyntö:

Arvoisan postihallituksen kirjelmän johdosta Kouvolan postitoi­mistolle, jonka mukaan Suomen Senaatin hyväksymä palkkiomme ko­roitus 700-800 astuisi voimaan tulevan vuoden Tammikuun 1 pnä 1918. Me allekirjoittaneet pyydämme, että sanottu koroi-tus mak­settaisiin pyyntömme mukaisesti tämän kuluvan vuoden Tammikuun 1 pstä 1917.

 

Pöytäkirja tehty S.P.Y. Kouvolan osaston kokouksessa lokak. 20 pnä H. Kolehmaisen talossa

1 § Keskusteltiin Postimiehessä No 20 olleen pääkirjoituksen sekä Porin os. tekemän ehdotuksen johdosta ja päätettiin yksimieli­sesti vaatia että Keskustoimikunta kutsuisi mitä pikemmin ehdo­tetun ylim. kokouksen Helsinkiin.

2 § Palkkion korotukset päätettiin lähettää Postihallitukselle 7nen piirin postitarkastajan kautta. Vakinaisten postiljoonien palk­kiota pyydetään 700 markasta 1100:- markkaan vuodessa jo ylimää­räisten postilj. palkka 240:- markasta 300:- mk kuukaudelta. Anomuksemme ilmoitetaan täten S.P.Y. Keskustoimikunnalle.

3 § Päätettiinpitää iltamat Kouvolan kylän V.P.K. talolla ensi mar­rask. aikana.

 

Pöytäkirja tehty S.P.Y. Kouvolan osaston kokouksessa H Kolehmai­sen talossa marrask. 13 pnä 1917.

1 § Edellisten kahden kokousten pöytäkirjat hyväksyttiin.

2 § Postilj. Lauri Nieminen liittyi S.P.Y. Kouvolan osastoon, joka yksimielisesti hyväksyttiin.

3 § Päätettiin lähettää edustaja S.P.Y. ylimääräiseen kokoukseen Helsinkiin 19 pnä marrask. Edustajalle päätettiin maksaa matka­kulut laskun mukaan, äänestys toimitettiin suljetuilla lipuilla ja valituksi tuli H. Kolehmainen varalle V. Hietanen.

4 § Keskusteltiin kalliin ajan (lisäyksestä) avustuksesta ja päätet­tiin ehdottaa 150:- mk. kalliinajan lisäystä ja samalla että niiden postiljoonien palkkiot jotka ovat alle 1000:- mk. koro­tettaisiin 1000:- markkaan.

4 § Päätettiin pyytää yksi mies lisää kantoon ja tisurihuone asemal­le, asiaa perille ajamaan valtuutettiin E. Lindroos ja H. Koleh­mainen.


© Raimo Heikkilä

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com