Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Pöytäkirja tehty Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y:n sääntömääräisestä vuosikokouksesta Hot. Kymenhovin kabinetissa helmikuun 7 päivänä 1963 klo 19.00

Läsnä oli 23 osaston jäsentä.

Vuosikokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja ylipostimies

Raimo Havasara, toivottaen samalla lämpimin sanoin osastomme

kunniapuheenjohtajan Einari Vierulan tervetulleeksi.

1 § Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin postimiesten esimies Wiljam

Nuorivuori.

4§ Kokouksen sihteeriksi vt.ylipostimies Matti Ojala.

5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin postimies yp. Alpo

Laurila ja ylimääräinen autonkulj. Reijo Oksanen

6 § Osaston toimintakertomuksen vuodelta -62 esitti osaston puheenjohtaja

Raimo Havasara ja se hyväksyttiin kiitosmaininnoin.

7 § Osaston tilikertomuksen vuodelta -62 esitti rahastonhoitaja Matti Laine.

8 § Osaston toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9 § Toimintasuunnitelmaa vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut ja kokous

oli myös sillä kannalla, ettei sellaista tarvita.

10 § Hyväksyttiin jäsenmaksun suuruus vuodelle 1963. Ne ovat seuraavat

maksuluokittain:

I luokka 38,40 nmk. eli 3,20 nmk. kk:ssa, II luokka 36,00 nmk. eli 3.00 nmk.

kk:ssa, III luokka 32,40 nmk. eli 2,70 nmk kk:ssa, IV luokka 22,80 nmk. eli

1,90 nmk kk:ssa.

11 § Talousarviota vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut, mutta Alpo

Laurilan esityksestä kokous antoi seuraavalle toimintakunnalle evästykseksi

laatia talousarvio vuodelle -64.

12 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen ylipostimies Raimo

Havasara.

13 § Osaston toimikuntaan valittiin keskustelun jälkeen seuraavat: Alpo

Laurila, Yrjö Suuronen, Heikki Topo, Jouko Isomäki, Matti Laine ja Matti

Ojala sekä varajäseniksi Teuvo Muona ja Uuno Jattu.

14 § Osaston luottamusmieheksi valittiin vt. ylipostimies Matti Ojala.

15 § Osaston edustajaksi liittokokoukseen valittiin Raimo Havasara ja

ns. kuuntelujäseneksi Lauri Niveri.

16 § Osaston tilintarkastajiksi valittiin Raimo Rautjärvi ja Eero Koskinen,

varalle Bruno Laitinen ja Leo Savolainen.

17 § Yrjö Suurosen esityksestä päätettiin jakaa osastossa tarmokkaasti

toimineelle jäsenelle 100 mk:n suuruinen tunnustuspalkinto.

18 § Vuoden -63:n tunnustuspalkinto myönnettiin osaston nykyiselle

puheenjohtajalle Raimo Havasaralle, tunnustukseksi hänen osastomme

hyväksi suorittamastaan uhrautuvasta työstä.

19 § Toimikunta valtuutettiin laatimaan säännöt tunnustuspalkinnon

jakoperusteista.

20 § Toimikunta esitti, että liittokokoukselle jätettävät alustukset on jätettävä

toimikunnalle myöhemmin määrättävään aikaan mennessä.

21 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.15.


 

Vuosikokouksessaan helmikuun 7 päivänä 1963 päätti Suomen

Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. ‑ nykyisin Postiliiton Kou­volan osasto ry.

– ottaa käytäntöön erityisen tunnustuspalkinnon osaston hyväksi suoritetun

työn arvostamiseksi. Samalla osasto teki päätöksen ensimmäisen

tunnustuspalkinnon myöntämisestä. Tässä kokouksessa osasto vahvisti

tunnustuspalkintoa varten seuraavat säännöt:

Tunnustuspalkinnon, jonka arvo perustamishetkellä määrättiin sadaksi (100)

nykymarkaksi, myöntää osaston vuosikokous toimikunnan yksimielisen

esityksen perusteella. Tunnustuspalkinnon edellyttämä rahamäärä, joka

suoritetaan osaston varoista, voidaan tarpeen vaatiessa tarkistaa kulloistakin

rahanarvoa vastaavaksi.

2 §

Tunnustuspalkintoa seuraa Postiliiton Kouvolan osasto ry:n kunniakirja

kehyksiin laitettuna.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään kolme (3)

vuotta kuulunut osaston jäsenyyteen ja sen ohessa esiintynyt virassaan tai

toimessaan niin kuin valtion virkamiehelle´kuuluu.

4 §

Tunnustuspalkinnon myöntäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, jos

yksi tai useampi osaston jäsen on toiminnassaan yhteisten asioiden hyväksi

erityistä tarmoa ja intoa osoittaen yltänyt tulok­siin, joista osastolle itselleen

tai sen jäsenille on koitunut todistettavaa hyötyä, etuisuutta tai yleistä

arvostusta.

 

5 §

Tuloksellinen toiminta voi tulla esiin mm. seuraavissa yhteyksissä:

a) työolosuhteiden parantamista tarkoittavat esitykset ja toimenpiteet.

b) ansiokas toiminta osaston talouden hyväksi.

c) jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta lujittava toiminta.

d) toiminta, jonka johdosta osaston vaikutusvalta kasvaa ja ulkopuolinen arvonanto lisääntyy.

e) kiinnostuksen herättäminen ammattiyhdistystoimintaa ja muita sitä

sivuavia asioita kohtaan.

f) luottamustehtävien pitkäaikaisella hoitamisella osoitettu uskollisuus

osastoa kohtaan.

g) toiminta Postiliiton, Virkamiesten Yhteisjärjestön t.m.s. järjestön

palveluksessa tai hvväksi, josta voidaan katsoa myös osastolle koituneen

hyötyä.

h) menestyksellinen jäsenhankinta.

i) osaston ulkopuolella tapahtunut ansiokas toiminta, josta posti‑ ja

automiesammattikunnan yleinen arvonanto nousee, kuten valtiollisessa ja

kunnallisessa elämässä tai julki­sesti arvostetussa kansalaisjärjestössä

toimiminen sillä varauksella, ettei tällöin ole unohtanut omaa

ammattiosastoaan

j) muu perusteltu ja toimikunnan sekä vuosikokouksen yksimielisesti

hyväksymä toiminta.

Kunniakirja ilman siihen liittyvää tunnustuspalkintoa voidaan myöntää myös osastoon kuulumattomalle henkilölle, jos siihen ilmenee jokin erityisen puoltava peruste.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen myönnettäköön vain silloin kun siihen

tarkan harkinnan jälkeen katsotaan aihetta olevan. Toimikunnan yksimielisen

esityksen on saatava vuosikokouksessa vähintään 3/4 äänten kannatus.

Tunnustuspalkinnon voi sama henkilö saada useammin kuin kerran, ei

kuitenkaan perättäisinä kertoina.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen luovutetaan asianomaiselle osaston

vuosikokouksessa tai muussa osaston järjestämässä juhlavassa

tilaisuudessa.

Näiden sääntöjen liitteenä pidettäköön luetteloa tunnustuspalkinnon saajista siten, että luettelosta selviää saajan nimi, palkinnon myöntämisen päivämäärä sekä luovutustilaisuuden päivämäärä.

10§

Näitä sääntöjä tinkimättä noudatettakoon.

 

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com