Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 20.2.2018


Pöytäkirja tehty osasto sääntömääräisestä vuosikokouksesta Hotelli Kymenhovin kabinetissa helmikuun 7 päivänä 1963 klo 19.00

Läsnä oli 23 osaston jäsentä.

Vuosikokouksen avauksen suoritti osaston puheenjohtaja ylipostimies

Raimo Havasara, toivottaen samalla lämpimin sanoin osastomme

kunniapuheenjohtajan Einari Vierulan tervetulleeksi.

1 § Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 § Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

3 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin postimiesten esimies Wiljam

Nuorivuori.

4§ Kokouksen sihteeriksi vt.ylipostimies Matti Ojala.

5 § Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin postimies yp. Alpo

Laurila ja ylimääräinen autonkulj. Reijo Oksanen

6 § Osaston toimintakertomuksen vuodelta -62 esitti osaston puheenjohtaja

Raimo Havasara ja se hyväksyttiin kiitosmaininnoin.

7 § Osaston tilikertomuksen vuodelta -62 esitti rahastonhoitaja Matti Laine.

8 § Osaston toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9 § Toimintasuunnitelmaa vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut ja kokous

oli myös sillä kannalla, ettei sellaista tarvita.

10 § Hyväksyttiin jäsenmaksun suuruus vuodelle 1963. Ne ovat seuraavat

maksuluokittain:

I luokka 38,40 nmk. eli 3,20 nmk. kk:ssa, II luokka 36,00 nmk. eli 3.00 nmk.

kk:ssa, III luokka 32,40 nmk. eli 2,70 nmk kk:ssa, IV luokka 22,80 nmk. eli

1,90 nmk kk:ssa.

11 § Talousarviota vuodelle -63 ei toimikunta ollut laatinut, mutta Alpo

Laurilan esityksestä kokous antoi seuraavalle toimintakunnalle

evästykseksi laatia talousarvio vuodelle -64.

12 § Osaston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen ylipostimies Raimo

Havasara.

13 § Osaston toimikuntaan valittiin keskustelun jälkeen seuraavat: Alpo

Laurila, Yrjö Suuronen, Heikki Topo, Jouko Isomäki, Matti Laine ja Matti

Ojala sekä varajäseniksi Teuvo Muona ja Uuno Jattu.

14 § Osaston luottamusmieheksi valittiin vt. ylipostimies Matti Ojala.

15 § Osaston edustajaksi liittokokoukseen valittiin Raimo Havasara ja

ns. kuuntelujäseneksi Lauri Niveri.

16 § Osaston tilintarkastajiksi valittiin Raimo Rautjärvi ja Eero Koskinen,

varalle Bruno Laitinen ja Leo Savolainen.

17 § Yrjö Suurosen esityksestä päätettiin jakaa osastossa tarmokkaasti

toimineelle jäsenelle 100 mk:n suuruinen tunnustuspalkinto.

18 § Vuoden -63:n tunnustuspalkinto myönnettiin osaston nykyiselle

puheenjohtajalle Raimo Havasaralle, tunnustukseksi hänen osastomme

hyväksi suorittamastaan uhrautuvasta työstä.

19 § Toimikunta valtuutettiin laatimaan säännöt tunnustuspalkinnon

jakoperusteista.

20 § Toimikunta esitti, että liittokokoukselle jätettävät alustukset on jätettävä

toimikunnalle myöhemmin määrättävään aikaan mennessä.

21 § Kokous katsottiin päättyneeksi klo 22.15.


 

Vuosikokouksessaan helmikuun 7 päivänä 1963 päätti Suomen

Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. ‑ nykyisin Postiliiton Kou­volan osasto ry.

– ottaa käytäntöön erityisen tunnustuspalkinnon osaston hyväksi suoritetun

työn arvostamiseksi. Samalla osasto teki päätöksen ensimmäisen

tunnustuspalkinnon myöntämisestä. Tässä kokouksessa osasto vahvisti

tunnustuspalkintoa varten seuraavat säännöt:

Tunnustuspalkinnon, jonka arvo perustamishetkellä määrättiin sadaksi (100)

nykymarkaksi, myöntää osaston vuosikokous toimikunnan yksimielisen

esityksen perusteella. Tunnustuspalkinnon edellyttämä rahamäärä, joka

suoritetaan osaston varoista, voidaan tarpeen vaatiessa tarkistaa kulloistakin

rahanarvoa vastaavaksi.

2 §

Tunnustuspalkintoa seuraa Postiliiton Kouvolan osasto ry:n kunniakirja

kehyksiin laitettuna.

Tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle, joka on vähintään kolme (3)

vuotta kuulunut osaston jäsenyyteen ja sen ohessa esiintynyt virassaan tai

toimessaan niin kuin valtion virkamiehelle´kuuluu.

4 §

Tunnustuspalkinnon myöntäminen tulee kysymykseen lähinnä silloin, jos

yksi tai useampi osaston jäsen on toiminnassaan yhteisten asioiden hyväksi

erityistä tarmoa ja intoa osoittaen yltänyt tulok­siin, joista osastolle itselleen

tai sen jäsenille on koitunut todistettavaa hyötyä, etuisuutta tai yleistä

arvostusta.

 

5 §

Tuloksellinen toiminta voi tulla esiin mm. seuraavissa yhteyksissä:

a) työolosuhteiden parantamista tarkoittavat esitykset ja toimenpiteet.

b) ansiokas toiminta osaston talouden hyväksi.

c) jäsenistön yhteenkuuluvaisuutta lujittava toiminta.

d) toiminta, jonka johdosta osaston vaikutusvalta kasvaa ja ulkopuolinen arvonanto lisääntyy.

e) kiinnostuksen herättäminen ammattiyhdistystoimintaa ja muita sitä

sivuavia asioita kohtaan.

f) luottamustehtävien pitkäaikaisella hoitamisella osoitettu uskollisuus

osastoa kohtaan.

g) toiminta Postiliiton, Virkamiesten Yhteisjärjestön t.m.s. järjestön

palveluksessa tai hvväksi, josta voidaan katsoa myös osastolle koituneen

hyötyä.

h) menestyksellinen jäsenhankinta.

i) osaston ulkopuolella tapahtunut ansiokas toiminta, josta posti‑ ja

automiesammattikunnan yleinen arvonanto nousee, kuten valtiollisessa ja

kunnallisessa elämässä tai julki­sesti arvostetussa kansalaisjärjestössä

toimiminen sillä varauksella, ettei tällöin ole unohtanut omaa

ammattiosastoaan

j) muu perusteltu ja toimikunnan sekä vuosikokouksen yksimielisesti

hyväksymä toiminta.

Kunniakirja ilman siihen liittyvää tunnustuspalkintoa voidaan myöntää myös osastoon kuulumattomalle henkilölle, jos siihen ilmenee jokin erityisen puoltava peruste.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen myönnettäköön vain silloin kun siihen

tarkan harkinnan jälkeen katsotaan aihetta olevan.

Toimikunnan yksimielisen esityksen on saatava vuosikokouksessa

vähintään 3/4 äänten kannatus.

Tunnustuspalkinnon voi sama henkilö saada useammin kuin kerran, ei

kuitenkaan perättäisinä kertoina.

Tunnustuspalkinto kunniakirjoineen luovutetaan asianomaiselle osaston

vuosikokouksessa tai muussa osaston järjestämässä juhlavassa

tilaisuudessa.

Näiden sääntöjen liitteenä pidettäköön luetteloa tunnustuspalkinnon saajista

siten, että luettelosta selviää saajan nimi, palkinnon myöntämisen

päivämäärä sekä luovutustilaisuuden päivämäärä.

10§

Näitä sääntöjä tinkimättä noudatettakoon.


 

Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokouksesta,

joka pidettiin maaliskuun 21 päivänä 1963 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa. Läsnä oli 13 edustajaa 8 perusjärjestöstä, sekä SAJ:n edustajana Lauri Rajamäki.

Puhetta johti KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta ja pöytäkirjan laati KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Kokouksen avasi KAP:n puheenjohtaja Oiva Eloranta joka käsitteli ammattiyhdistysliikkeen tämänhetkistä tilannetta ja loi katsauksen edellisen vuoden toimintaan, sekä totesi ne runsaat lakot jotka ovat olleet ja jotka on tällä kertaa. Luopuessaan nyt puheenjohtajan tehtävistä haluan kiittää kaikkia ja jotka ovat olleet rakentamassa tätä paikallisjärjestöä. En luovu henkilökohtaisista syistä vaan luulisin arvostelun vähentyvän, kun luovun puheenjohtajan tehtävistä ja lähinnä paikallisjärjestön toiminnan vuoksi. Toivon hyvää menestystä KAP:lle.

Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. (liite n:o 1)

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista. (liite n:o 2)

Kokouksen toimijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi Valio Koskinen

 2. pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Katajamäki ja Aarne Mielikäinen

 3. ääntenlaskijoiksi Raimo Katajamäki, Aarne Mielikäinen ja Arvi Hytti.

Sihteeri esitti vuoden 1962 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. (liite n:o 3)

Rahastonhoitaja esitti vuoden 1962 tilikertomuksen, joka hyväksyttiin.

Kuultiin tilintarkastajain lausunto ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

KAP:n puheenjohtajaksi vuodelle 1963 valittiin yksimielisesti Sulo Lehtinen.

Hallituksen päätöksen mukaisesti valittiin uusi hallitus kokonaan 6 vakinaista ja 6 varajäsentä.

Ehdotettiin seuraavat: Oiva Elo, Valio Koskinen, Taito Uusiheimala, Lauri Kaje, Erkki Vainikka, Rauni Nordsten, Kauko Permanto, Oiva Eloranta, Matti Salmela, Arvi Hytti, Osmo Permanto ja Linda Taskinen.

Äänestyksen jälkeen muodostui uusi hallitus seuraavasti:

vakinaiset: Valio Koskinen 12, Oiva Eloranta 12, Lauri Kaje 12, Oiva Elo 8, Arvi Hytti 8 ja Taito Uusiheimola 8

varajäseneksi: Erkki Vainikka 6, Kauko Permanto 4, Matti Salmela 4, Rauni Nordsten 3, Linda Taskinen 1 ja Osmo Permanto 0.

Tilintarkastajiksi valittiin Urho Askola ja Sirkka Volanen ja varalle Alpo Heinonen ja Antti Lämsä.

10§

Hyväksyttiin SAJ:n alaisen paikallisjärjestön säännöt. (liite n:o 4)

11§

Kuultiin ammattiyhdistysliikkeen tämänhetkiset suunnitelmat. Katsauksen esitti Lauri Rajamäki.

 

12§

V. Vana esitti, että olisi järjestettävä kursseja osastojen toimihenkilöille, päätettiin ottaa asia käsiteltäväksi hallituksessa.

Kokouksen loppusanat esitti Oiva Eloranta toivottaen menestystä KAP:lle.

Kokous päättyi klo 20.00.

Vakuudeksi

Oiva Eloranta, Valio Koskinen

puheenjohtaja, sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kouvolassa maaliskuun 28 päivänä 1963

Raimo Katajamäki, Aarne Mielikäinen


Kouvolan Ja ympäristön Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston vuosikokous

pidettiin 31 päivänä maaliskuuta 1963 alk. kello 14.00 Kymen kartanon. Puheenjohtajana toimi järjestön pj. Sulo Pesu. Kokouksessa oli läsnä 21 edustajaa. SAK:ta edusti piirimies Kauno Liukkonen. Päivän Sanomia edusti Pauli Rantanen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen SAK:n edustajan ja saapuneet edustajiston jäsenet tervetulleiksi tehden samalla katsauksen.

Seurasi nimenhuuto jossa todettiin seuraavat läsnä olevat eri osastoista. Lisäksi S. Rak.t osasto 162 valtakirjalle Tauno Riikonen ja Anja Väisänen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja luki kokouksen työjärjestyksen, joka hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anja Väisänen ja Vilho Valtonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Sihteeri luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

Rahastonhoitaja Mikkonen luki tilikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon, jonka perusteella työvaliokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

Paikallisjärjestön puheenjohtajaksi ehdotettu ja kannatettu entistä puheenjohtajaa Sulo Pesua, joka tuli valituksi.

Erovuoroisten työvaliokunnan jäsenet ovat Onni Mäkelä, U. Puustelli, U. Mikkonen, L. Virolainen valittiin edelleen. Varajäsen Taimion tilalle Muurarien os. Kalen Väisänen. Rak.t.a. Tauno Tuovinen os. 6:n puolesta ehdotti Arvo Sollaa. Os. 32 Vilho Valtonen Auto- ja Kuljetustyöväen osaston Vilppu Pullista. Os. 72 Aarre Toivainen Maalarien osasto Erkki Valkinen.

10§

Tilintarkastajiksi valittiin entiset L. Malvikko ja P. Rantanen, varatilintarkastajiksi entiset L. Parkkonen ja S. Aroniitty.

11§

Seurasi SAK:n edustajan Kauno Liukkosen tilannekatsaus, jossa katsottiin ettei entisenkaltaista runkosopimusta saatu aikaan, vaan eri tulot ryhtyivät ajamaan omia sopimuksiaan. Myöskin työtaisteluja on käyty sekä neuvottelutietä myös käytetty. Tulokset ovat suurin piirtein samat. Keskustelussa painostettiin ettei hintojen korotuksia saisi tehdä eikä liikevaihtoveroesitystä saisi hyväksyä. Puheenjohtaja Pesu luki laatimansa julkilausuman kokoukselle. Julkilausuman johdosta keskusteltiin ja esiteltiin ettei julkilausumassa mainittaisi paikkakuntakalleusluokittelua vaan pidettäisi ne eri asiana ja lähetettäisiin kaupunginhallitukselle paheksumakirje. Ja velvoitettiin kaupunginhallitus kääntymään paikkakunnan suurimman työntekijöitä edustavan järjestön puoleen tämäntapaisissa asioissa. Kirjelmän hoitaminen jätettiin työvaliokunnan tehtäväksi.

12§

Kokous päättyi kello 15.25. Pöytäkirja tarkistettu.

Kouvolassa 31 päivänä maaliskuuta 1963

Anja Väisänen Vilho Valtonen


Pöytäkirja Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n edustajiston syyskokouksesta,

joka pidettiin marraskuun 7 päivänä 1963 alkaen klo 18.00 Kouvolan Työväentalossa.

Läsnä oli 13 edustajaa 8 perusjärjestöstä, sekä SAJ:n edustajana sihteeri Aarre Manninen.

Puhetta johti Veikko Tuomala ja pöytäkirjan laati KAP:n sihteeri Valio Koskinen.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veikko Tuomala, joka avasi kokouksen toivottamalla tervetulleiksi osastojen edustajat ja SAJ:n edustajan.

Todettiin edustajavaltuudet ja kokous koolle kutsutuksi sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti ja siten päätösvaltaiseksi esille tulevissa asioissa. (liite n:o 1)

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista.

(liite n:o 2)

Kokouksen virkailijoiksi valittiin:

 1. sihteeriksi: KAP:n sihteeri Valio Koskinen

 2. pöytäkirjan tarkastajiksi: Olavi Laakkonen ja Pauli Toijonen

varatarkastajiksi: Mauno Hyypiä ja Toimi Väätäinen

 1. ääntenlaskijoiksi: Olavi Laakkonen ja Pauli Toijonen.

Päätettiin korottaa jäsenmaksua hallituksen esittämän mukaan 4 penniä jäseneltä vuodessa. (liite talousarvio)

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 1964 hallituksen esityksen mukaan. (liite n:o 3)

KAP:n puheenjohtajaksi vuodelle 1964 valittiin yksimielisesti edelleen Sulo Lehtinen.

 

KAP:n hallitukseen valittiin vuosille 1964-65 yksimielisesti seuraavat vakinaiset jäsenet: Valio Koskinen, Oiva Elo ja Raimo Huusari ja varajäseniksi Matti Eloranta, Osmo Permanto ja Leo Ruusvall.

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen yksimielisesti vakinaisiksi: Urho Askola ja Sirkka Volanen ja varajäseniksi Alpo Heinonen ja Antti Lämsä.

10§

SAJ:n edustaja sihteeri Aarre Manninen selosti palkka- ja järjestöpoliittista tilannetta, mm. seuraavista.

 • SAJ:n jäsenmääränkehityksestä sekä sen tulevasta kehityksestä.
 • Tuotantokomitea vaalit.
 • Paikallisjärjestön opintokerho työstä.
 • Sekä tulevat työehtosopimusneuvottelut.
 • Ryhmähenkivakuutukset, työajanlyhentäminen asteittain, palkkojen indeksisidonnaisuus.

Alustuksesta käytettiin muutamia puheenvuoroja lähinnä työehtosopimuksen ja palkkojen osalta.

Kokouksen loppusanat esitti kokouksen puheenjohtaja kiittäen asiallisesta asioiden käsittelystä.

Kokous päättyi klo 19.50.

Vakuudeksi

Veikko Tuomala, Valio Koskinen

puheenjohtaja sihteeri

 

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kouvolassa marraskuun 12 päivänä 1963.

Olavi Laakkonen Pauli Toijonen

Kouvolan Ammatillinen Paikallisjärjestö ry:n alaiset ammattiosastot 1963

Kouvolan seudun muurarit ry.

Puheenjohtaja: Leo Kuoppala, Koria

Sihteeri: Unto Salmenvirta, Kuusikkotie 52, Kouvola

Kouvolan Kunnantyöntekijäin Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Sulo Huttunen, Alankotie 16, Kouvola

Sihteeri: Raimo Katajamäki, Kaunisnurmenkoulu, Kouvola

Kouvolan Liha-alantyöntekijät ry.

Puheenjohtaja: Valtter Vana, Kotiahontie 10, Kouvola

Sihteeri: Aili Myyrä, Kaukolankatu 6, Kouvola

Kouvolan seudun ratatyöntekijäin Ammattiyhdistys ry.

Puheenjohtaja: Veikko Nykänen, Lyhdekuja 6, Kouvola

Sihteeri: Taito Uusiheimala, Kulotie 32, Kouvola

Kouvolan Puutyöväen Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Arvi Hytti, Salpausselänkatu 56 A 4, Kouvola

Sihteeri: Ahti Näränen, Ruotsulantie 14, Kouvola

Kouvolan Liiketyöntekijät ry.

Puheenjohtaja: Matti Salmela, Suvitie 18, Kouvola

Kouvolan Kutomo ja Neuletyöväen ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Sirkka Kettunen, Salpausselänkatu, Salpalinna, Kouvola

Sihteeri: Pirkko-Leena Eloranta, Utinkatu, Kouvola

Kouvolan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Reino Valtonen, Ruotsulantie 32, Kouvola

Sihteeri: Olavi Sarilampi, Sakaristontie 15 A 9, Kouvola

Kouvolan Rakennusalan Ammattiosasto ry.

Puheenjohtaja: Leo Rosvall, Tienristi, Kouvola

Sihteeri: Olavi Loikala, Vahterinmäki, Kouvola


© Raimo Heikkilä

 

 

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com