Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Raimo Heikkilä

Päivitetty 4.2.2018Pöytäkirja  sääntömääräisestä vuosikokouksesta, joka pidettiin Kouvolan Kauppakerholla sunnuntaina tammikuun 26 päivänä 1964 alkaen kello 15.00

Saapuvilla oli 33 osaston jäsentä.

Puhetta johti Teuvo Muona ja pöytäkirjaa piti Yrjö Suuronen.

 

1 §

Osaston puheenjohtaja Raimo Havasara suoritti kokouksen avauksen ilmoittaen samalla, että vuosikokous oli osaston sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsuttu.

2 §

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Hyväksyttiin osaston toimikunnan esittämä vuosikokouksen työjärjestys.

4 §

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Teuvo Muona, kokouksen sihteeriksi Yrjö Suuronen, vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Veli Leinonen ja Pekka Häkämies sekä ääntenlaskijoiksi Leo Savolainen, Heikki Topo ja Pertti Karjalainen.

5 §

Jouko Isomäki esitti Raimo Havasaran laatiman osaston toimintakertomuksen vuodelta 1963. Seitsemän konekirjoitusliuskaa käsittänyt toimintakertomus, jossa kosketeltiin m.m. VY:n jäsenliittojen maaliskuista työtaistelua ja lakkoavustusten jakoa, toukokuussa pidettyä Suomen Postimiesliiton liittokokousta, jossa m.m. liiton nimi päätettiin muuttaa Postiliitto r.y:ksi ja jossa liittoneuvostoon seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi valittiin m.m. Raimo Havasara Kouvolan osastosta varamiehenään Reijo Caven Savonlinnasta, sekä osaston jäsenmäärän tuntuvaa kasvua kuluneen vuoden aikana, eräitä tärkeimpiä kohtia esiintuodaksemme, hyväksyttiin yksimielisesti.

6 §

Tilintarkastajien lausunnolla varustetun tilikertomuksen kuluneelta tilivuodelta esitti osaston rahastonhoitaja Matti Laine. Tilikertomus hyväksyttiin keskusteluitta ja toimikunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7 §

Kokous hyväksyi Matti Ojalan esittämän talousarvioehdotuksen alkavalle toimintavuodelle. Todettakkoon, että näin hyväksytty osaston talousarvioehdotus on laatuaan ensimmäinen koko toiminta-aika huomioiden.

8 § Päätettiin osastomaksun suuruudeksi edelleen 30 penniä kuukaudessa.

9 § Osaston puheenjohtajaksi vuodeksi 1964 valittiin edelleen Raimo Havasara.

10 §

Kahvitauko, jonka aikana nautittiin Valkealan Säästöpankin tarjoamat kahvit ja kuultiin Kymen-Vuoksen Säästöpankkiyhdistyksen toiminnanjohtaja Mauri Palmun mielenkiintoinen katsaus tämän hetken taloudelliseen tilanteeseen.

11 §

Osaston jäsenmäärän tuntuvan kasvun takia päätettiin toimikunnan vahvuus nostaa nykyisestä kuudesta jäsenestä kahdeksaan. Uuteen toimikuntaan valittiin vakinaisiksi seuraavat:

Matti Ojala, Yrjö Suuronen, Matti Laine, Ensio Ripattila, Jouko Isomäki, Pekka Häkämies, Uuno Jattu ja Teuvo Muona.

Toimikunnan varajäseniksi velvollisuudella osallistua kokouksiin valittiin Alpo Laurila ja Kaarlo Nuorivuori.

12 §

Osaston pääluottamusmieheksi valittiin edelleen Matti Ojala, sekä työryhmien luottamusmiehiksi samoin uudelleen Kalervo Mettälä (pa-kuljettajat), Aimo Tylli, (la-kuljettajat) ja Ensio Ripattila (auton-asentajat).

13 §

Osaston tilintarkastajiksi alkavalle vuodelle valittiin Raimo Rautjärvi ja Eero Koskinen, sekä heidän varamiehikseen Bruno Laitinen ja Leo Savolainen.

14 §

Osaston nykyinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto r.y. päätettiin liittotoimikunnan suosituksen mukaisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto r.y. -nimiseksi ja velvoitettiin uusi toimikunta hoitamaan asiaan liittyvät tehtävät.

Osaston nimenmuutos

Vuonna 1963 Suomen Postimiesliiton liittokokouksen päätöksellä nimi muutettiin Postiliitoksi. 26.1.1964 osaston vuosikokouksessa Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. päätettiin liittotoimikunnan suosituksen mukaisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry. -nimiseksi.

Toimikunta ei kovin tarkasti suhtautunut nimenmuutos- ja sääntöasiaan, sillä vuoden 1969 vuosikokouksessa otettiin uudestaan käsittelyyn osaston nimen ja sääntöjen muuttaminen. Syynä oli lähinnä ollut se, että osaston nimen ja sääntöjen muuttamisesta 26.1.1964 tehty päätös oli puutteellisesti merkitty mainitun kokouksen pöytäkirjaan.

Käytetyissä osaston kokouksien puheenvuoroissa todettiin asian harmittavalla tavalla pitkittyneen, mutta asia tuli välttämättömäksi hoitaa säännönmukaisuutta noudattaen. Samalla edellytettiin asiaa koskeva päätös pöytäkirjaan siten merkittäväksi, että se varmasti täyttää yhdistysre­kisteritoimiston asettamat vaatimukset.


Nimenmuutos tähtäsi omiaan helpottamaan Posti- ja lennätinlaitoksessa toimivien eri ammattiryhmien mukaan tuloon liiton toimintaan.

Asia ei vieläkään ollut kunnossa vaan 1971 pidetty osaston vuosikokous teki jälleen päätöksen, että yhdistyksen tähänastinen nimi Suomen Postimiesliiton Kouvolan osasto ry. päätettiin uudestaan yksimielisesti muuttaa Postiliiton Kouvolan osasto ry:ksi.

Vuosia kestänyt nimen- ja sääntöjen muutos sai onnellisen päätöksen oikeusministeriön hyväksyttyä vihdoin asian 24. huhtikuuta 1972.

 

15 §

Hyväksyttiin osaston tunnustuspalkinnon säännöt sellaisina kuin toimikunta esitti. Sen mukaan voidaan osaston kunniakirja ilman tunnustuspalkintoa antaa myös osaston ulkopuoliselle henkilölle, jos tähän on erityistä syytä olemassa.

16 §

Osaston edustajaksi konttorin työturvallisuustoimikuntaan valittiin edelleen Armas Laakso varamiehenään Matti Laine.

17 §

Osaston rahavarojen kartuttamiseksi päätettiin toimeenpanna arpajaiset kuluvan vuoden aikana uuden toimikunnan lähemmin määrittelemänä ajankohtana. Alustavasti päätettiin arpojen lukumääräksi 350-400 kappaletta ja yhden arvan hinnaksi yksi markka, jolloin arpajaisten bruttotuotto nousi 350-400 nykymarkkaan. Päävoitoksi hankitaan joko matkaradio, levysoitin, polkupyörä, parranajokone t.m.s. tarve-esine.

18 §

Yksimielisesti päätettiin osaston yhteyteen perustaa n.s. vippikassa, jonka sääntöluonnoksen esitti kokoukselle Matti OjalaKokous katsoi kuitenkin sääntöluonnoksen kaipaavan eräiltä osin tarkistusta ja täydennystä, mikä tehtävä jätettiin toimikunnan huoleksi. Siitä huolimatta päätettiin kassan toiminta panna ensi tilassa alkuun.

19 §

Kokous antoi oikeuden irroittaa osaston varoista 500 mk vastaperustetun vippikassan alkupääomaksi.

20 §

Vippikassan hoitajaksi valittiin toimikunnan esityksen mukaisesti Matti Ojala.

21 §

Jäsenmaksujen perinnässä päätettiin siirtyä toimikunnan esityksen mukaisesti palkanpäältä-perimissysteemiin, jolloin Postisiirtokonttori, että paikalliset rahalaitokset toimisivat jäsenmaksujen kantajina osaston rahastonhoitajan niille toimittaman luettelon mukaan.

Kun myöskin liittoverojen perinnässä siirrytään tähänastisten maksuluokkien asemasta prosentuaaliseen perintään (0,7 % peruspalkan, kalliinpaikanlisän ja ikälisien yhteismäärästä), niin aikaisempaan käytäntöön tapahtuu nyt varsin huomattava muutos.

22 §

Keskusteltiin osaston 50-vuotisjuhlan järjestämisestä syksyllä 1965. Asiaa hoitamaan valittiin erityinen juhlatoimikunta, jonka muodostaa vastavalittu toimikunta vahvistuksenaan Einar Vierula ja Emil Loikala. Osaston puheenjohtaja toimii juhlatoimikunnan kokoonkutsujana ja puheenjohtajana.

23 §

Vuoden 1964 aikana päätettiin kantaa ylimääräinen osastomaksu, suuruudeltaan 10 mk, tarkoituksena juhlarahaston kartuttaminen. Sovittiin, että se kannetaan vakinaisilta virkamiehiltä kesäkuun ja ylimääräiltä toukokuun palkanmaksun yhteydessä.

24 §

Kokous velvoitti toimikunnan ryhtymään toimenpiteisiin postitalon alakerran kahvion valaistuksen parantamiseksi, sillä nykyinen valaistus todettiin täysin riittämättömäksi ja silmille vahingolliseksi.

25 §

Toimikunta sai tehtäväkseen esittää konttorinhoitajalle, että Kouvola-painanteella varustettuja pussilappuja saataisiin tähänastista laajempi valikoima.

26 §

Kokous velvoitti toimikunnan tekemään esityksen liittotoimikunnalle kiihkeysluokituksen sisällyttämisestä virantoimitusrahaan, kuten esim. vaihtolisään tai lajittelulisään. Toisena vaihtoehtona voisi tietenkin olla erityinen kiihkeysraha, jota samoinkuin korotettua vaihtolisää ja lajittelulisää suoritettaisiin sellaisilla paikkakunnilla, joilla työnteko ilmeisesti on kiivaampaa kuin muualla. Esimerkiksi suuret risteysasema- ja kaupunkikonttorit.

27 §

Niinikään kokous velvoitti toimikunnan toimimaan niin, että liitto ryhtyisi toimenpiteisiin vuorotyötä tekevien postimiesten ja autonkuljettajien eläkeiän alentamiseksi 63 vuodesta 58 vuoteen eli samaan kuin postivaunupiirissä jo nyt on. Todettiin, että yöjunamatkoja ajavilla postimiehillä on sentään tilaisuus muutaman tunnin lepoon matkan aikana, mutta konttorissamme toimivilla vaihtomiehillä ja muilla yötyötä tekevillä ei ole edes tällaistakaan mahdollisuutta, vaan virantekotaulukkoon merkitty työaika on alusta loppuun tiivistä työntekoa, niin että kahvitunnin pitämiseen ei aina ole mahdollisuutta ja jos sen pitääkin, niin se vastaavasti kiristää työvauhtia sen jälkeen.

28 §

Käsiteltiin lisämiesten tarvetta nimenomaan kirjeenkannossa. Puheenjohtajan käsityksen mukaan on konttorimme tällä hetkellä 2 kantopiiriä jäljessä todellisesta tarpeesta. Meillä Kouvolassa on nyt 20 kantopiiriä, mutta pitäisi olla jo 22.

Raimo Havasara esittikin seuraavan laskelman:

Kaupungin asukasluku oli 1.1.-64 noin 20.700 asukasta. Kauppaliikkeitä, konttoreja, toimistoja, tuotantolaitoksia, verstaita sekä hallinnollisia virastoja oli samanaikaisesti pormestarin toimiston antamien tietojen mukaan noin 400-450, jotka kukin muodostavat oman jättöpaikkansa.

Jos kantopiirin keskimääräiseksi jättöpaikkojen lukumääräksi lasketaan 330 jättöpaikkaa, joissa kussakin asuu kolme (3) henkilöä, niin saadaan seuraava laskelma: 3 x 330 = 990 henkeä eli yksi kantopiiri. 20 x 990 = 19.800 henkeä.

20.700 as. - 19.800 as = 900 henkeä eli yksi kantopiiri. 400-500 kauppaliikettä j.n.e. muodostavat yhteensä niinikään yhden kantopiirin.

Kokonaisvajaus on siis kaksi (2) kantopiiriä.

Edellä selostetun perusteella päätettiin antaa toimikunnalle tehtäväksi saattaa miesvajaus konttorin johdon tietoon.

29 §

Osaston puheenjohtaja selvitti postitarkastajan kanssa käymäänsä keskustelua joutopaperin lastauspalkkion käytäntöön ottamisesta Kouvolan posti- ja lennätinkonttorissa, jonka posti- ja automiehille k.o. lastaus on aivan ylimääräinen paikallisluontoinen lisätyö ja rasittavuudessaan aivan poikkeuksellista laatua.

Tällainen esitys on tullut ajankohtaiseksi senkin vuoksi, kun kuluneen vuoden (1963) tilasto osoittaa yli 35.000 kg lisäystä edelliseen vuoteen. Konttorin tilaston mukaan lähetettiin Kouvolasta kuluneena vuonna peräti 206.359 kg joutopaperia vastaavan luvun ollessa vuotta aikaisemmin 175.578 kg.

Kun tämä raskas lastaustyö on aivan paikallisluontoista lisätyötä, niin erillinen lastauspalkkio olisi aivan paikallaan. Postitarkastaja on kehoittanut tekemään asiasta esityksen plh:lle, johon esitykseen hän liittää lausuntonsa mukaan.

30 §

Kokous velvoitti toimikunnan kiirehtimään liittotoimikuntaa vaihtolisän aikaansaamiseksi ensi tilassa.

31 §

Osaston edustajaksi Kouvola-Seuran vuosikokoukseen nimettiin Raimo Havasara varamiehenään Matti Ojala.

32 §

Päätettiin, että tästä lähtien ei osaston toimihenkilöille suoriteta mitään palkkiota tehtäviensä hoitamisesta, vaan osaston antamat tehtävät on suoritettava konsanaan luottamustoimien luonteisesti kuten toimikunta itse oli asian esittänyt.

33 §

Kokoukselle tiedoksi saatettiin vanhan toimikunnan toivomus vanhojen postiaiheisten valokuvien luovuttamisesta lainaksi osaston käyttöön juhla-albumin aikaansaamista varten.

34 §

Toimikunnan esityksen pohjalta keskusteltiin mahdollisesta Kouvolan Kauppakerho Oy:n osakkeen hankinnasta tähtäimenä osaston vakituisen kokouspaikan varmistaminen. Vuosikokous päättikin, että osastolle hankitaan yksi osake a 10.000 vmk ja että kolme halukasta osaston jäsentä maksaa vuosimaksun a 1.500 vmk.

35 §

Toimikunta oikeutettiin lopettamaan postisiirtotili tarpeettomana, koska osastolla on käytössään myös siirtotalletustili, jolta saadaan korkoa.

36 §

Toimikunnalle annettiin valtuus hankkia kohtuullista hintaluokkaa oleva "myötäjäislahja" Suolajärven kesäkodin käyttöön. Lahja on tarkoitus luovuttaa majan vihkiäistilaisuudessa.

37 §

Osastoon hyväksyttiin uudet jäsenet:

Orava Yrjö Matias, Tenhunen Paavo, Marttila Risto, Mykkänen Erkki, Huohvanainen Martti Juhani, Jaakkola Matti, Reiman Erkki ja Himanen Kari.

Todettiin Väinö Kaipaisen eronneen laitoksen palveluksesta ja samalla osaston jäsenyydestä.

38 §

Keskusteltiin osaston mukaanmenosta syksyn kunnallisvaaleihin. Yksimielisesti päätettiinkin, että puheenjohtaja Raimo Havasara on saatava mukaan ehdokaslistoille.

39 §

Vuosikokous velvoitti toimikunnan ottamaan yhteyttä konttorin johtoon sijaispalkkioiden parantamiseksi.

40 §

Osaston puheenjohtaja kiitti osakseen tulleesta luottamuksesta ja kiitoksen sanoja lausui myös kokouksen puheenjohtaja asiallisesta asioiden käsittelystä.

41 §

Kokous katsottiin päättyneeksi kello 22.10.


© Raimo Heikkilä

©2018 Raimo Heikkilä - suntuubi.com